ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Προγράμματος Project 101128023 — JAPreventNCD

social-media-1989152_1920_2

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), καλεί τους ενδιαφερόμενους για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να ενταχθούν στην Δ/νση ΚΑΠ του ΙΥΠ στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκού Προγράμματος Project 101128023 — JAPreventNCD, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, για τις κάτωθι ειδικότητες:

1.Μία θέση ΠΕ Παιδιάτρου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 12 μηνών την δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του προγράμματος «JAPreventNCD», μερικής  απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο) για την Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Κ.Α.Π.) του Ι.Υ.Π.

2.Μία θέση ΠΕ Διαιτολόγου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 12 μηνών την δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του προγράμματος «JAPreventNCD», πλήρης  απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Κ.Α.Π.) του Ι.Υ.Π.

Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

Την αίτηση για την θέση (1) – ΠΕ Παιδιάτρου θα την βρείτε εδώ (αρχείο word)

Την αίτηση για την θέση (2) – ΠΕ Διαιτολόγου θα την βρείτε εδώ (αρχείο word)

Την καρτέλα υποψηφίου θα την βρείτε εδώ (αρχείο excel)

Την υπεύθυνη δήλωση θα την βρείτε εδώ (αρχείο word)

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στις 08/02/2024 στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΥΠ (www.ich.gr), και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να παρέχονται μέσω των τηλεφώνων: 2107701557 και 2107799245 (10:00 – 14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  grammateia-ddsp@ich.gr 

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: institutech@ich.gr, έως και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης, ήτοι έως και την 23/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 , τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΥΠ: www.ich.gr.
  2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel),η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΥΠ: www.ich.gr.
  3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ,στο οποίο απαιτείται να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικών κ.ά.). Τα σχετικά αποδεικτικά των ανωτέρω δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με το Τμήμα Δ΄ της παρούσας Πρόσκλησης.
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μέσω gov.gr ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με γνήσιο υπογραφής ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα κάτωθι αδικήματα: Για οποιοδήποτε κακούργημα και για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το οποίο θα υποβληθούν οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, οι ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ,τα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ και οι ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ απαιτείται να έχει ως ΘΕΜΑ, αναλόγως της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται το εκάστοτε φυσικό πρόσωπο, την ένδειξη:

  1. «Υποβολή αίτησης στο ΙΥΠ για τη θέση 1 για το έργο Project: 101128023 — JAPreventNCD — EU4H-2022-JA-IBA»
  2. «Υποβολή αίτησης στο ΙΥΠ για τη θέση 2 για το έργο Project: 101128023 — JAPreventNCD — EU4H-2022-JA-IBA»