ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΤΕΣ GUTHRIE TEST (205-21/03/2024)

social-media-1989152_1920_2

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής, για την «προμήθεια 120.000 (εκατό είκοσι χιλιάδες) τυπωμένων καρτών δύο όψεων με ενσωματωμένο τμήμα διηθητικού χαρτιού για αιμοληψίες, κατάλληλη για Guthrie test στα πλαίσια υλοποίησης από το Ι.Υ.Π. του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.Ε.Ν.)». Συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% το ποσό των 9.600,00€, σύνολο δαπάνης 49.600,00€.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, στη διεύθυνση:

Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κτίριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11527, Γραμματεία ΙΥΠ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,  έως την Παρασκευή, 05/04/2024 και ώρα 14:00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 08/04/2024 και ώρα 11.00 π.μ

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 24PROC014451083 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.ich.gr   στην διαδρομή: Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις ► Προμήθειες – Διαγωνισμοί.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση institutech@ich.gr .

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

Τεχνικές προδιαγραφές (αρχείο word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

Οικονομικής Προσφοράς (αρχείο word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)

Απόφαση (πιέστε εδώ)