ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Ι.Υ.Π.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1 εξυπηρετητή (Server), 1 άδεια Windows Server 2019, 10 άδειες για MS Windows 2019 Server Std,  15 άδειες Office 2019, 1 UPS , 3 προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 20 άδειες αντί-ιικής προστασίας (antivirus), 1 firewall, περιφερειακά εξαρτήματα, συσκευές δικτύου-backup, και τέλος εγκατάσταση και παραμετροποίηση.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής, για την «Τεχνολογική αναβάθμιση του Ι.Υ.Π. και συγκεκριμένα την προμήθεια 1 εξυπηρετητή (Server), 1 άδεια Windows Server 2019, 10 άδειες για MS Windows 2019 Server Std,  15 άδειες Office 2019, 1 UPS , 3 προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 20 άδειες αντί-ιικής προστασίας (antivirus), 1 firewall, περιφερειακά εξαρτήματα, συσκευές δικτύου-backup, και τέλος εγκατάσταση και παραμετροποίηση», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 20.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% το ποσό των 4.920,00€, σύνολο δαπάνης 25.420,00€.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, στη διεύθυνση: Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κτίριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11527, Γραμματεία ΙΥΠ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,  έως την Τρίτη, 15/06/2021 και ώρα 14:00 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 11.00 π.μ

Δείτε αναλυτικά: