Α Ν Ο Ι Χ Τ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ    Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού «Σύστημα συζευγμένης φασματομετρίας μάζας και περιφερειακός εξοπλισμός» στα πλαίσια της επέκτασης του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.Ε.Ν.) Συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 390.000,00€ ΆΝΕΥ ΦΠΑ {Απόφαση απαλλαγής Γ1γ/Γ.Φ.1.3, 2.4/Γ.Π. 298 – 02/03/2022 (ΑΔΑ ΨΕ5Φ465ΦΥΟ-6ΥΕ)}.Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). -(CPV: 33151300-6   ,   […]