Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μια (1) θέση ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων  πλήρους απασχόλησης (8ωρο 5νθημερο), διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών του Ι.Υ.Π

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, (αρχείο word)
  2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), (αρχείο excel)
  3. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ (αρχείο pdf)
  4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας.

*Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης*.

Έως 15  ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 04/05/2022 ημέρα Τετάρτηέως και  19/05/2022 ημέρα Πέμπτη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση institutech@ich.gr

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Υποβολή πρότασης για τη θέση ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων  πλήρης απασχόλησης (8ωρο 5νθημερο), διάρκειας 6 μηνών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών του Ι.Υ.Π.»

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich.gr) και στη Διαύγεια. Το πλήρες κείμενο θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2132037305, 2132037340 (09:30-14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση institutech@ich.gr.