ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

social-media-1989152_1920_2

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (εφεξής: «ΙΥΠ»), μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής:

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να ενταχθούν στην Δ/νση ΚΑΠ του ΙΥΠ, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, για την κάτωθι ειδικότητα:

Μία θέση ΠΕ Ιατρού Παιδίατρου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, μερικής απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο) για την Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Κ.Α.Π.) του Ι.Υ.Π. στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος προαγωγής του μητρικού θηλασμού «ΑΛΚΥΟΝΗ»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που θα βρουν στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης www.ich.gr
  2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης www.ich.gr
  3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών, Γαλλικών). Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης.
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα κάτωθι αδικήματα: Για οποιοδήποτε κακούργημα και για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 24/04/2024 ημέρα Τετάρτηέως και 10/05/2024 ημέρα Παρασκευή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση institutech@ich.gr

Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το οποίο θα υποβληθούν οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, οι ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, τα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ και οι ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ απαιτείται να έχει ως

ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης για θέση Ιατρού Παιδιάτρου στη Δ/νση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ι.Υ.Π.-πρόγραμμα ΑΛΚΥΟΝΗ»

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2107701557, 2107799245 (10:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-ddsp@ich.gr.

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από (1) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, (2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, (3) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και (4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ δεν θα αξιολογούνται και θα απορρίπτονται.