ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ screening ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΟΥ ΙΥΠ

social-media-1989152_1920_2

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, μέσω της Διεύθυνσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να ενταχθούν στην Δ/νση ΠΕΝ του ΙΥΠ, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, για την κάτωθι ειδικότητα:

Μια (1) θέσης κλάδου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 12 μηνών, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την ενίσχυση της γραμματείας screening της Δ/νσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΠΕΝ) του Ι.Υ.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που θα βρουν εδώ (αρχείο word)
  2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν εδώ (αρχείο excel)
  3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας. Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης.
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα κάτωθι αδικήματα: Για οποιοδήποτε κακούργημα και για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (πρότυπο δήλωσης εδώ)

έως 15  ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 10/06/2024 ημέρα Δευτέραέως και  25/06/2024 ημέρα Τρίτη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση institutech@ich.gr

Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το οποίο θα υποβληθούν οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, οι ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, τα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ και οι ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ απαιτείται να έχει ως

ΘΕΜΑ:  «Υποβολή πρότασης για τη θέση κλάδου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού για την γραμματεία screening της Δ/νσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΠΕΝ) του Ι.Υ.Π

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich.gr) και στη Διαύγεια.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2132037305, 2132037342 (09:30-14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση institutech@ich.gr .

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από (1) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, (2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, (3) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και (4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ δεν θα αξιολογούνται και θα απορρίπτονται.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

ΝΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, (3) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και (4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ δεν θα αξιολογούνται και θα απορρίπτονται.