ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

epitropes cropped

  Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (εφεξής: «ΙΥΠ»), μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (εφεξής: «ΔΨΥΚΠ»), καλεί τους ενδιαφερόμενους για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να ενταχθούν στην Πολυκλαδική Ομάδα (εφεξής: «ΠΟ»), του Κέντρου Ημέρας (εφεξής: «ΚΗ») του ΙΥΠ στην Αττική, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, για τις κάτωθι ειδικότητες:

 • Δύο (2) θέσεις ΠΕ Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων
 • Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων
 • Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού/ής Λειτουργού
 • Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτή/ριας
 • Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπευτή/ριας
 • Μία (1) θέση ΠΕ Ειδικού/ής Παιδαγωγού
 • Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών προς κάλυψη θέσης Διοικητικού Προσωπικού

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στις 17/07/2023 στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΥΠ (www.ich.gr), στην ιστοσελίδα της ΔΨΥΚΠ (www.ich-mhsw.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να παρέχονται μέσω των τηλεφώνων: 2107715791 και 2107793648 (10:00 – 14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ich_dos@otenet.gr και info@ich-mhsw.gr.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της ΠΟ του ΚΗ του ΙΥΠ στην Αττική υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: institutech@ich.gr, έως και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης, ήτοι έως και την 01/08/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 , τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ θα βρείτε εδώ (αρχείο word).
 2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel),θα βρείτε εδώ (αρχείο excel)
 3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ,στο οποίο απαιτείται να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικών κ.ά.). Τα σχετικά αποδεικτικά των ανωτέρω δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με το Τμήμα Δ΄ της παρούσας Πρόσκλησης.
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα βρείτε εδώ (αρχείο word).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)