ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ” ΚΩΔ ΟΠΣ 6002910

girl-1246690_1920

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας,

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να ενταχθούν στην Πολυκλαδική Ομάδα (εφεξής: «ΠΟ»), του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Support to prevent and combat child sexual abuse-CSA) (ISF/2022/SA/1.4.1.) ΚΩΔ ΟΠΑ 6002910 του ΙΥΠ στην Αττική, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, για τις κάτωθι ειδικότητες:

 • Μία (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών προς κάλυψη θέσης Ερευνητή/τριας-Εκπαιδευτή/τριας με ερευνητική εμπειρία σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, πρόληψης κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών και εκπαίδευσης επαγγελματιών, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ πλήρους (8ωρης) απασχόλησης, διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου.
 • Μία (1) θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων προς κάλυψη θέσης Ερευνητή/τριας-Εκπαιδευτή/τριας με ερευνητική εμπειρία σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, πρόληψης κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών και εκπαίδευσης επαγγελματιών, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ πλήρους (8ωρης) απασχόλησης ή με σύμβαση έργου διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου.
 • Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νομικών (θέση Senior και θέση Junior) με εξειδίκευση και ανάλογη ειδίκευση ή/και εμπειρία σε συναφή θέματα σχετικά με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ιδίως, τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία δεδομένων με συμβάσεις έργου διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου.
 • Μία  (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων προς κάλυψη θέσης Ερευνητή/τρια με ερευνητική εμπειρία σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, πρόληψης κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών και εκπαίδευσης επαγγελματιών με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου απασχόλησης, διάρκειας δέκα (10) μηνών.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στις 15/04/2024 στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΥΠ (www.ich.gr), στην ιστοσελίδα της ΔΨΥΚΠ (www.ich-mhsw.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να παρέχονται μέσω των τηλεφώνων: 2107715791 και 2107793648 (10:00 – 14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ich_dos@otenet.gr και info@ich-mhsw.gr.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της ΠΟ του έργου που υλοποιεί η Δ/νση ΨΥΚΠ του ΙΥΠ με τίτλο «Ειδική Δράση Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 6002910 υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: institutech@ich.gr, έως και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης, ήτοι έως και την 30/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 , τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΥΠ: www.ich.gr.
 2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel),η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΥΠ: www.ich.gr.
 3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ,στο οποίο απαιτείται να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικών κ.ά.). Τα σχετικά αποδεικτικά των ανωτέρω δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με το Τμήμα Δ΄ της παρούσας Πρόσκλησης.
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μέσω gov.gr ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με γνήσιο υπογραφής ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα κάτωθι αδικήματα: Για οποιοδήποτε κακούργημα και για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το οποίο θα υποβληθούν οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, οι ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ,τα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ και οι ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ απαιτείται να έχει ως ΘΕΜΑ, αναλόγως της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται το εκάστοτε φυσικό πρόσωπο, την ένδειξη:

 1. «Υποβολή αίτησης στο ΙΥΠ για τη θέση 1 για το έργο PreventCSA@EU κωδ ΟΠΣ/MIS 6002910»
 2. «Υποβολή αίτησης στο ΙΥΠ για τη θέση 2 για το έργο PreventCSA@EU κωδ ΟΠΣ/MIS 6002910»
 3. «Υποβολή αίτησης στο ΙΥΠ για τη θέση 3 για το έργο PreventCSA@EU κωδ ΟΠΣ/MIS 6002910» 
 4. «Υποβολή αίτησης στο ΙΥΠ για τη θέση 4 για το έργο PreventCSA@EU κωδ ΟΠΣ/MIS 6002910» 

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από (1) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, (2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, (3) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και (4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ δεν θα αξιολογούνται σύμφωνα με το Τμήμα Δ΄ της παρούσας Πρόσκλησης και θα απορρίπτονται.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα αξιολογούνται σύμφωνα με το Τμήμα Δ΄ της παρούσας Πρόσκλησης και θα απορρίπτονται.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις και διευκρινίσεις εκ μέρους του ΙΥΠ και δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.