ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

MHTRIKOS ΘΗΛΑΣΜΟΣ

 Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (εφεξής: «ΙΥΠ»), μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (εφεξής: «ΔΚΑΠ»), καλεί τους ενδιαφερόμενους για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να ενταχθούν στην Δ/νση ΚΑΠ του ΙΥΠ, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, για την κάτωθι ειδικότητα:

  • Μία θέση ΤΕ Μαίας/τη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 12 μηνών την δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του προγράμματος «ΑΛΚΥΟΝΗ», για την Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Κ.Α.Π.) του Ι.Υ.Π.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στις 24/10/2023 στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΥΠ (www.ich.gr), και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να παρέχονται μέσω των τηλεφώνων: 2107701557, 2107799245 (10:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-ddsp@ich.gr.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση ΔΚΑΠ υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: institutech@ich.gr, έως και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης, ήτοι έως και την 08/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 , τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ θα βρείτε εδώ (αρχείο word).
  2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel),θα βρείτε εδώ (αρχείο excel)
  3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ,στο οποίο απαιτείται να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικών κ.ά.). Τα σχετικά αποδεικτικά των ανωτέρω δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με το Τμήμα Δ΄ της παρούσας Πρόσκλησης.
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα βρείτε εδώ (αρχείο word).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)