ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

social-media-1989152_1920_2

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (εφεξής: «ΙΥΠ»), μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (εφεξής: «ΔΚΑΠ»), καλεί τους ενδιαφερόμενους για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να ενταχθούν στην Δ/νση ΚΑΠ του ΙΥΠ, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, για την κάτωθι ειδικότητα:

  • Μία θέση ΠΕ Ιατρού Παιδίατρου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 12 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Κ.Α.Π.) του Ι.Υ.Π.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στις 24/10/2023 στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΥΠ (www.ich.gr), και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να παρέχονται μέσω των τηλεφώνων: 2107701557, 2107799245 (10:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-ddsp@ich.gr.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση ΔΚΑΠ υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: institutech@ich.gr, έως και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης, ήτοι έως και την 08/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 , τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ θα βρείτε εδώ (αρχείο word).
  2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel),θα βρείτε εδώ (αρχείο excel)
  3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ,στο οποίο απαιτείται να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικών κ.ά.). Τα σχετικά αποδεικτικά των ανωτέρω δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με το Τμήμα Δ΄ της παρούσας Πρόσκλησης.
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα βρείτε εδώ (αρχείο word).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)