ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΕΝ ΤΟΥ Ι.Υ.Π.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής, για την «προμήθεια 120.000 (εκατό είκοσι χιλιάδες) τυπωμένων καρτών δύο όψεων με ενσωματωμένο τμήμα διηθητικού χαρτιού για αιμοληψίες, κατάλληλη για Guthrie test στα πλαίσια υλοποίησης από το Ι.Υ.Π. του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.Ε.Ν.)».Συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 36.290,32€ πλέον ΦΠΑ 24% το ποσό των 8.709,68€, σύνολο δαπάνης 45.000,00€.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, στη διεύθυνση:

Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κτίριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11527, Γραμματεία ΙΥΠ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,  έως την Παρασκευή, 15/10/2021 και ώρα 14:00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 18/10/2021 και ώρα 11.00 π.μ

Δείτε αναλυτικά

Για να δείτε την Πρόσκληση Υποβολής της Προσφοράς πιέστε εδώ