Α Ν Ο Ι Χ Τ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ    Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού «Σύστημα συζευγμένης φασματομετρίας μάζας και περιφερειακός εξοπλισμός» στα πλαίσια της επέκτασης του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.Ε.Ν.) Συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 390.000,00€ ΆΝΕΥ ΦΠΑ {Απόφαση απαλλαγής Γ1γ/Γ.Φ.1.3, 2.4/Γ.Π. 298 – 02/03/2022 (ΑΔΑ ΨΕ5Φ465ΦΥΟ-6ΥΕ)}.Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

-(CPV: 33151300-6   ,   39360000-3  ,  38436200-2   ,  38436500-5   ,    38437000-7   ,  42931000-1  ,   48000000-8   ,  38432200-4  ,  38311100-9  , 31154000-0 ]- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010621651.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, (ταχυδρομικά, courier ή αυτοπροσώπως), στη διεύθυνση: Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11527, Γραμματεία ΙΥΠ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Τετάρτη, 08/06/2022 και ώρα 14:00 με την ένδειξη :

«ΑΝΟΙΧΤΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού «Σύστημα συζευγμένης φασματομετρίας μάζας και περιφερειακός εξοπλισμός» στα πλαίσια της επέκτασης του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.Ε.Ν.)».

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει στην παραπάνω διεύθυνση μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία. Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.Στον φάκελο της κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς το ΤΜΗΜΑ και το ΕΙΔΟΣ που αναφέρεται η προσφορά.Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 09/06/2022 και ώρα 11.00 π.μ.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης (αρχείο pdf)

Το ΤΕΥΔ (αρχείο word)

Τις Τεχνικές προδιαγραφές (αρχείο pdf)

Το παράρτημα της οικονομικής προσφοράς (αρχείο word)

Το παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών (αρχείο word)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού «Σύστημα συζευγμένης φασματομετρίας μάζας και περιφερειακός εξοπλισμός» στα πλαίσια της επέκτασης του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.Ε.Ν.).Συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 390.000,00€ ΆΝΕΥ ΦΠΑ {Απόφαση απαλλαγής Γ1γ/Γ.Φ.1.3, 2.4/Γ.Π. 298 – 02/03/2022 (ΑΔΑ ΨΕ5Φ465ΦΥΟ-6ΥΕ)}.(Αριθμός Προκήρυξης 415 – 24/05/2022).

Διευκρίνηση σχετικά με την κατάρτιση και το περιεχόμενο των προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της προκήρυξης.

Δείτε την ανακοίνωση (αρχείο pdf)