Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ιατρού Παιδίατρου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, μερικής απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο) για την Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Κ.Α.Π.) του Ι.Υ.Π. στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος προαγωγής του μητρικού θηλασμού «ΑΛΚΥΟΝΗ»

social-media-1989152_1920_2

Για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης πιέστε εδώ