Απόσπασμα πρακτικού επιλογής για την πλήρωση μια θέσης (1) ΠΕ Παιδιάτρου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 12 μηνών, μερικούς απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο), με την δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του προγράμματος «JAPreventNCD» για την Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (ΚΑΠ) του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

social-media-1989152_1920_2

Για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης πιέστε εδώ