Απόσπασμα πρακτικού επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΤΕ Μαίας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 12 μηνών, μερικούς απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο), με την δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του προγράμματος «ΑΛΚΥΟΝΗ» για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (ΚΑΠ) του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

social-media-1989152_1920_2

Απόσπασμα πρακτικού για την επιλογή της Μαίας πιέστε εδώ (https://ich.gr/p-content/uploads/2024/02/ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-καπ-ΜΑΙΑ-2023_ΨΗ7Γ469ΗΣ3-ΓΞΧ.pdf).