Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστήμονα ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 ….

social-media-1989152_1920_2

Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστήμονα ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο)για την Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής  (ΚΑΠ) του Ι.Υ.Π.

Για να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ