ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ προκήρυξης μίας θέσης Τεχνολόγου-Ακτινολόγου (αρ.πρωτ. 207/13-3-2023 ΑΔΑ Ρ33Κ469ΗΣ3-Π9Χ)

social-media-1989152_1920_2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ προκήρυξης μίας θέσης Τεχνολόγου-Ακτινολόγου με σύμβαση ΙΔΟΧ εκ περιτροπής απασχόλησης (1 8ωρο την εβδομάδα) για ένα έτος και δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, αρ.πρωτ. 207/13-3-2023 ΑΔΑ Ρ33Κ469ΗΣ3-Π9Χ

Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης πιέστε εδώ (αρχείο pdf).