ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΔΑ:  Ω5ΟΡ469ΗΣ3-7ΩΜ

social-media-1989152_1920_2

Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης για την πλήρωση μίας θέσης Βιοεπιστήμονα με  σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 12 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την Δ/νση Γενετικής  του Ι.Υ.Π.., όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:  Ω5ΟΡ469ΗΣ3-7ΩΜ).

Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης πιέστε εδώ (αρχείο pdf).