ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (ΑΔΑ:  Ψ2ΗΛ469ΗΣ3-ΙΝΛ)

social-media-1989152_1920_2

Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ψυχολόγου με σύμβαση έργου 12 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για την Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:  Ψ2ΗΛ469ΗΣ3-ΙΝΛ)

Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης πιέστε εδώ (αρχείο pdf).