ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ – ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προκηρύσσει μια (1) θέσης κλάδου Τεχνολόγου Ακτινολόγου με σύμβαση ΙΔΟΧ, για εργασία στο αντικείμενο της μέτρησης οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA, εκ περιτροπής απασχόλησης ένα 8ωρο την εβδομάδα (κάθε Τρίτη 8 ώρες πρωινής εργασίας), διάρκειας ενός (1) έτους (με δυνατότητα ανανέωσης) στον Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων του Ι.Υ.Π.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, θα βρείτε εδώ (αρχείο word)
  2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), θα βρείτε εδώ (αρχείο excel)
  3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών, Γαλλικών). Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης.

έως 15  ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 14/03/2023 ημέρα Τρίτηέως και  29/03/2023 ημέρα Τετάρτη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση institutech@ich.gr

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Υποβολή πρότασης για τη θέση κλάδου Τεχνολόγου Ακτινολόγου  με σύμβαση ΙΔΟΧ για εργασία στο αντικείμενο της μέτρησης οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA εκ περιτροπής απασχόλησης ένα 8ωρο την εβδομάδα (κάθε Τρίτη 8 ώρες πρωινής εργασίας), διάρκειας ενός (1) έτους (με δυνατότητα ανανέωσης) στον Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων του Ι.Υ.Π.»

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich.gr) και στη Διαύγεια.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2132037360, 2132037305 (09:30-14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση institutech@ich.gr .

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από (1) Υπογεγραμμένη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (2) Συμπληρωμένη Καρτέλα Υποψηφίου και (3) Βιογραφικό Σημείωμα δεν θα εξετάζονται.