ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Π.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μία θέση ΠΕ Ψυχολόγου με Σύμβαση Έργου 12 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για την Δ/νση Κ.Α.Π. του Ι.Υ.Π. συνολικού κόστους 6.000,00€.  

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία θέση ΠΕ Ψυχολόγου με Σύμβαση Έργου 12 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για την Δ/νση Κ.Α.Π. του Ι.Υ.Π., στα πλαίσια της ολιστικής και σφαιρικής αντιμετώπισης των αναγκών υγείας του παιδιού και της υποστήριξης της οικογένειας, που παρέχει η Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ι.Υ.Π. στο Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής (ΚΥΠΚ)

Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ (αρχείο word)

Την καρτέλα υποψηφίου θα την βρείτε εδώ (αρχείο excel)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που θα βρουν στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης www.ich.gr

ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης www.ich.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών, Γαλλικών κλπ) έως 15 εργάσιμες ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 21/12/2022 ημέρα Τετάρτη έως και 13/01/2023 ημέρα Παρασκευή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση institutech@ich.gr

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Υποβολή πρότασης για θέση ΠΕ Ψυχολόγου στη Δ/νση ΚΑΠ του Ι.Υ.Π.»