Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.) προκηρύσσει μια (1) θέση ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων  μερικής απασχόλησης (4ωρο 5νθημερο), διάρκειας 24 μηνών για την κάλυψη των αναγκών του ιατρείου του Ι.Υ.Π.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αρχείο word)
  2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), (αρχείο excel)
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (αρχείο pdf)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας. Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης.

έως 15  ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 05/05/2022 ημέρα Πέμπτηέως και  20/05/2022 ημέρα Παρασκευή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση institutech@ich.gr

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Υποβολή πρότασης για τη θέση ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων  μερικής απασχόλησης (4ωρο 5νθημερο), διάρκειας 24 μηνών για την κάλυψη των αναγκών του ιατρείου του Ι.Υ.Π.»

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich.gr) και στη Διαύγεια, το πλήρες κείμενο θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2132037305, 2132037303 (09:30-14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση institutech@ich.gr .