«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας μηχανής εμφακέλωσης για τις ανάγκες της Δ/νσης ΠΕΝ του Ι.Υ.Π. υπ’ αριθμ 82 – 15/02/2021»

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.),έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 420-18/11/2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ007679475 και την έγκριση δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ 21PROC008144971 και ΑΔΑΜ 21REQ008144420 προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να καταθέσουν την προσφορά τους για την προμήθεια μίας μηχανής εμφακέλωσης για τις ανάγκες της Δ/νσης ΠΕΝ σύμφωνα με τις πρόνοιες της με ΑΔΑΜ 21PROC008144971 πρόσκλησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ