ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9

 

Λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής αποσφράγισης των προσφορών που αφορούν τον συνοπτικό διαγωνισμό με  ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9, η ημερομηνία αποσφράγισης μετατίθεται στις 21/1/2020 ημέρα τρίτη και ώρα 11.30 στην έδρα του Ινστιτούτου.

 

 

 

Η αποσφράγιση των φακέλων του συνοπτικού διαγωνισμού με

ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9 για «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)»θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13-01-2020 και ώρα 11.30 π.μ. στην έδρα του Ινστιτούτου.

 

Σε περίπτωση κωλύματος των μελών της Επιτροπής, η διαδικασία αποσφράγισης δύναται να αναβληθεί κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα και να μετατεθεί.

Στην περίπτωση αυτή θα προηγηθεί ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη νέα ημερομηνία αποσφράγισης.