ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

«Υπηρεσίες κάλυψης τεχνικής υποστήριξης οργάνων και συσκευών της Δ/νσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Π.Ε.Ν.) του Ι.Υ.Π. για το μηχάνημα αυτοματοποιημένου Νεογνικού Ελέγχου GSP της εταιρείας Perkin Elmer για 12 μήνες» (CPV: 50421000-2) Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.840,00€ (Καθαρή αξία 16.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 3.840,00), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Για την περιγραφη του Διαγωνισμού πιέστε εδώ

Για να συμπληρώσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης πιέστε εδώ