ΑΔΑ 6ΖΒΟ469ΗΣ3-1Φ9. "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ GDPR "

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)» (CPV: 79417000-0) Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.800,00€ (20.000,00 πλέον Φπα 24% 4.480,00). Με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

 

Για την περιγραφή του Διαγωνισμού πιέστε εδώ

Για να συμπληρώσετε το Tυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης πιέστε εδώ