796/2019 “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 

 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό των γραφείων, εργαστηρίων, και κοινόχρηστων χώρων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για ένα (1) έτος.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως), στη διεύθυνση:

Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11526, Γραμματεία ΙΥΠ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Τετάρτη, 09/10/2019 και ώρα 14:00 με την ένδειξη «Καθαρισμός των γραφείων, εργαστηρίων, και κοινόχρηστων χώρων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για ένα έτος».

 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει στην παραπάνω διεύθυνση μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών, στα τηλέφωνα : 2132037301, 2132037370 ή στα email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε:

 

Προκύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού (Πιέστε εδώ)

 

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης- ΤΕΥΔ (Πιέστε εδώ)

 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (Πιέστε εδώ)