Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στο “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 (Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο θα αναπτυχθεί για τα εργαστήρια του Ι.Υ.Π. θα πρέπει να είναι συμβατό και με τις απαιτήσεις του ISO 15189:2012 «Medical laboratories-Requirements for quality and competence» , ώστε να είναι εφικτή, σε επόμενο στάδιο, η διαπίστευση των εργαστηριακών υποδομών του Ινστιτούτου).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη (pdf)

 

Πατήστε εδώ για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ (word)