Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του προγράμματος «RESAURSE»

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Reviewing social auditing practices to combat exploitative brokering in Southern EuropeRESAURSE»  που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate-General Home Affairs) (κωδικός προγράμματος: ΗΟΜΕ/2012/ISEC/AG/THB/4000003932) και στη βάση των αναγκών του παραπάνω προγράμματος, το ΙΥΠ, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εξωτερικού συνεργάτη:

1. Μία θέση Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας που θα απασχοληθεί με σύμβαση έργου διάρκειας επτά μηνών για να διεξάγει συνεντεύξεις με κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς ανηλίκων, να επεξεργαστεί τα σχετικά δεδομένα, να συνάψει και να διατηρήσει την επικοινωνία με φορείς-εταίρους, και άλλες συναφείς δραστηριότητες στήριξης του ερευνητικού προγράμματος.

Ο/η Επαγγελματίας που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι επτά μήνες.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

Υποβολή αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και H/Y(τα σχετικά δικαιολογητικά θα ζητηθούν στην πορεία αξιολόγησης) έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 05/02/2014 ημέρα Τετάρτη έως 21/02/2014 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κου Γ Νικολαϊδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του προγράμματος «Southeast Safe Net»

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Southeast Safe Net: Preventing child trafficking and protecting unaccompanied minors in GreekTurkishborders» (κωδικός προγράμματος HOME/2012/ISEC/AG/4000004394) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE– GENERAL HOME AFFAIRS, DirectorateC– Schengen of theDirectorate General “Home Affairs”»και στη βάση των αναγκών του παραπάνω προγράμματος, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις (συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου):

 1. Δύο (2) θέσεων Ερευνητή/τριας, μία μερικής απασχόλησης διάρκειας 24 μηνών (Θέση Α) και μία πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών (Θέση Β).
 2. Μία θέση Ερευνητή/τριας πλήρους απασχόλησης (συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών)
 3. Μία θέση Βοηθού Συντονισμού μερικής απασχόλησης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4ωρης ημερησίως, διάρκειας 12 μηνών)
 4. Μία θέση Υπεύθυνου/ης Παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του έργου μερικής απασχόλησης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4ωρης απασχόλησης ημερησίως, διάρκειας 12 μηνών)

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.         

 

Υποβολή αίτησης:

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και H/Y (τα σχετικά δικαιολογητικά θα ζητηθούν στην πορεία αξιολόγησης) έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 05/02/2014 ημέρα Τετάρτη έως 21/02/2014 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κου Γ Νικολαϊδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού

 

Το Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μηχανογράφηση του ανιχνευτικού προγράμματος Νεογνών» καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές σχετικά με τις ακόλουθες προμήθειες:

Δεκαπέντε (15) ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Tower), Δεκαέξι (16) οθόνες ,  (3) εκτυπωτές Laser, ένας  (1) Server, Δύο (2) DataSwitch, Δεκαπέντε (15) HomeBusinessOffice 2013, 5 Access 2013.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμ. 26β 03/04/2013 απόφαση  Δ.Ε
 2. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης ΑΔΑ: ΒΛ0Ζ469ΗΣ3-ΨΚ3 ποσού 1.500,00€

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές για την προμήθεια «Φωτοτυπικό Χαρτί» για τις Υπηρεσίες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για συνολικό διάστημα ενός (01) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 22/11/2013 το  Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Orphanet καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης ιατρού με εμπειρία και γνώση στο χώρο των γενετικών νοσημάτων για την μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά 500 περιλήψεων (abstracts) σπανίων παθήσεων με σύμβαση έργου διάρκειας έως 15/11/2014.

Aριθμός πρωτοκόλλου 2481 (απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 115/24.10.2013).

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο Ιατρικής
 2. Άριστη γνώση αγγλικής
 3. Εμπειρία και γνώση στα γενετικά νοσήματα
 4. Χρήση Η/Υ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Αποδεικτικά εμπειρίας και γνώσης στο χώρο των γενετικών νοσημάτων

 

Καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή θα έχει η επίδοση των υποψηφίων στη δοκιμασία μετάφρασης περιλήψεων, η οποία θα διενεργηθεί στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής.

Συστατικές επιστολές θα συνεκτιμηθούν

Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2132037320.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με emailστο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 12/12/2013 στη διεύθυνση.

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Αθήνα 11527