Πρόσκληση εκδηλωση ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργάτη

Αθήνα, 02.06.2014

Α.Π. 1807

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ με κωδικό MIS 346817» του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού», του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει:

 

1.Μια (1) σύμβαση ανάθεσης έργου παιδίατρου για 10 μήνες

 

Απαιτούμενα προσόντα:

−        Πτυχίο ιατρικής Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής (ΑΕΙ) ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

−        Ειδικότητα παιδιατρικής.

−        Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία τριών (3) ετών από τη λήψη της ειδικότητας.

-      Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση σε θέματα δημόσιας υγείας.

−        Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

−        Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

-      Πιστοποιημένη γνώση σε τεχνικές γαλουχίας.

 

 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση ανάθεσης έργου με μέγιστη διάρκεια τους 10 μήνες. 

 

                  

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουνΑίτηση, βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας έως 16/06/2014  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

(υπόψη κας Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου)

Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 11527 Αθήνα

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγησης των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης ως εξής:

α) η επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα τυπικά τους προσόντα όπως αυτά αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα και θα συντάξει πίνακα επιτυχόντων.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται παραπάνω θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

β) η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά τους ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΥΠ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

 

 

 

Τσουμάκας Κωνσταντίνος

 

 

Ιωάννα Αντωνιάδου - Κουμάτου

 

 

Για πληροφορίες Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00 -14.00

(κα Σούλη Αντιγόνη  τηλ 210-7701557 / 210-7799244)  

Πατήστε εδώ για να δείτε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος                                                                                                                              

 

     

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού-ακτινολόγου

 

Tο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (196/27.3.2014), προκηρύσσει μία θέση Ιατρού-Ακτινολόγου με σύμβαση έργου, μερικής απασχόλησης, διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου αλλοδαπού, ισότιμα αναγνωρισμένου
 • Τίτλος ειδικότητας Ακτινολογίας, με διετή (2) τουλάχιστον εμπειρία μετά την απόκτηση της ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
 • Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
 • Ακτινολογική άδεια, την οποία θα διαθέσει για τη λειτουργία του απεικονιστικού εξοπλισμού του Τομέα.
 • Εμπειρία στο  χειρισμό οστικού πυκνομέτρου
 • Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία στην Παιδοακτινολογία
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Ακτινολογίας

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα απασχολείται δύο 4ωρα/εβδομάδα (πρωινή ώρα) .

Αιτήσεις-βιογραφικά θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 3 Απριλίου έως 25 Απριλίου 2014 στη γραμματεία του Ι.Υ.Π. ή στο emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Για πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 2132037305.

28 Φεβρουαρίου ημέρα σπάνιων παθήσεων, σχετικά δημοσιεύματα στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το δημοσίευμα "Δημιουργείται βάση δεδομένων για τις σπάνιες παθήσεις"

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το δημοσίευμα "Λυσοσωμιακά νοσήματα και θεραπευτική αντιμετώπιση τους"

 

 

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για ανάθεση του έργου: «ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (L.I.S.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ (Ε.Π.Π.Ε.Ν.)»

 

Στην Αθήνα σήμερα 05/03/2014 το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων (L.I.S.) για το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.Ε.Ν.).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 35.000 ΕΥΡΩ, συμπ. Φ.Π.Α.

Κατάθεση προσφορών έως και 26/03/2014, ώρα 14:30

Αποσφράγιση προσφορών: 27/03/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Προδιαγραφές και πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 08:00 μέχρι 14:00 στα τηλέφωνα 2132037302 και 2132037370

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη οδοντιάτρου

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» προκηρύσσει:

 

Μια (1) θέση Οδοντιάτρου για τρείς (3) μήνες

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Οδοντιατρικής σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Εξειδίκευση ή τεκμηριωμένη κλινική εμπειρία σε παιδιά 0 έως 18 ετών.
 • Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία πέντε (5) ετών σε συναφές αντικείμενο με το πτυχίο.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Απασχόλησης, βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας από Τρίτη 04/03/2014 έως Παρασκευή 14/03/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

(υπόψη κας Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου)

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 11527 Αθήνα

 

Για πληροφορίες Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00 -14.00

(κα Σούλη Αντιγόνη  τηλ 210-7701557 / 210-7799244)  

Πατήστε εδώ για να δείτε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος