Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης θηλασμού

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού υλοποίησε με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το έργο «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ». Κύριος στόχος του έργου ήταν η αύξηση του ποσοστού του Μητρικού Θηλασμού αλλά και της διάρκειάς του στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού  λειτουργεί στη Διεύθυνση η πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή 10525 προσφέροντας σωστή και υπεύθυνη πληροφόρηση για το θηλασμό.

Η  γραμμή υποστήριξης 10525 στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, μαίες και παιδιάτρους και απευθύνεται τόσο σε θηλάζουσες μητέρες, όσο και σε επαγγελματίες υγείας, παρέχοντας ενημέρωση και συμβουλευτική σε θέματα θηλασμού.

Η γραμμή λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 14:00 .

Οι κλήσεις είναι εμπιστευτικές και χρεώνονται με κόστος μία αστική μονάδα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (εφεξής: Ι.Υ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών για την κατασκευή, ανάρτηση και τεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής e– ΕΣΑ ΚαΠα-Πστο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών»με κωδικό ΟΠΣ πράξης 372071 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών της παρούσας παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέσουν την προσφορά τους από 01/08/2014 μέχρι και 17/09/2014 ώρα 14:00

 

Αποσφράγιση προσφορών: 22/09/2014 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού: Φωκίδος 7,  Αθήνα, ΤΚ 11526, 4ος όροφος

 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Ι.Υ.Π. http://www.ich.gr/el/(ανακοινώσεις/νέα), στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ι.Υ.Π.  http://www.ich-mhsw.gr/  στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.esa-kapa-p.gr/ στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα  της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.)

http://www.ygeia-pronoia.gr/

 

Περίληψη αυτής δημοσιοποιείται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και σε δύο πανελλήνιες ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν:

οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι δυνάμει της Νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν την συγκεκριμένη παροχή και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (PDF file).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (Word file).

 

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Νικολαΐδης Γεώργιος

Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την επιλογή υλοποίησης του Υποέργου 2 αναδόχου ή αναδόχων (Επαναπροκήρυξη)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2249/2014

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) επαναπροκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Ε. 271/18-07-2014) για την ανάδειξη ανάδοχου ή αναδόχων με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών/ υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας  - ευαισθητοποίησης  και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) στο πλαίσιο της Πράξης "Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού" με κωδικό ΟΠΣ πράξης 346817 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας - ευαισθητοποίησης καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 

Τμήμα Α:Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης 

Τμήμα Β:Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.

Τμήμα Γ: Υπηρεσίες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (158.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά είτε για το σύνολο από Παρασκευή 01/08/2014 μέχρι και Τετάρτη 10/09/2014 και ώρα 14:00

Αποσφράγιση προσφορών: 15/09/2014 ημέρα Δευτέρα  ώρα 10:00 γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Μεσογείων 38-40 2ος όροφος Αθήνα, ΤΚ 11526

 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Ι.Υ.Π. http://www.ich.gr/el/(ανακοινώσεις/νέα), στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα  της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. http://www.ygeia-pronoia.gr/ Περίληψη αυτής δημοσιοποιείται σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και σε δύο πανελλήνιες ημερήσιες εφημερίδες.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (PDF file).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (Word file).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το logo του προγράμματος «ΑΛΚΥΟΝΗ» (jpg file).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη διευκρινιστική ανακοίνωση

 

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

 

Ιωάννα Αντωνιάδου – Κουμάτου

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1948/2014

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου ή αναδόχων με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά  για την προμήθεια υπηρεσιών / υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας ευαισθητοποίησης και παροχή υπηρεσιών ταξιδίων, μετακινήσεων και διαμονής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης 2012ΣΕ09180045 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ»  με κωδικό ΟΠΣ πράξης 372074 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης, διοργάνωση ημερίδων καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Τμήμα Α:Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων

Τμήμα Β:Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ (78.415,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ο επιμερισμός του προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης είναι ως εξής:

Τμήμα Α:Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων

Συνολικός Τμηματικός προϋπολογισμός:36.408,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 31.440,00  ΦΠΑ: 4.968,00) 

Τμήμα Β:Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.

Συνολικός Τμηματικός προϋπολογισμός: 42.007,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς: 38.780,00   ΦΠΑ:3.227,00)

 

Γενικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από την  Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού υπεύθυνη για την υλοποίηση της πράξης. Τηλ: 2107701557 FAX:2107799245 ή στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οι προσφορές σας να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από 20/06/2014 μέχρι και 21/07/2014 ώρα 14:00 (30 ημέρες)

Αποσφράγιση προσφορών: 23/07/2014 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Μεσογείων 38-40 2ος όροφος Αθήνα, ΤΚ 11526

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Ι.Υ.Π. http://www.ich.gr/el/ (ανακοινώσεις/νέα) στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα  της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.) http://www.ygeia-pronoia.gr/

Περίληψη αυτής δημοσιοποιείται σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και σε δύο πανελλήνιες ημερήσιες εφημερίδες.

 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι δυνάμει της Νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν την συγκεκριμένη παροχή και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

 

…………………….

Ιωάννα Αντωνιάδου Κουμάτου

Πατήστε εδώ για να περισσότερες  πληροφορίες (PDF Files).
 
Πατήστε εδώ για να περισσότερες  πληροφορίες (WORD Files).
 
 
 

Διόρθωση επί της Διακήρυξης 1948/2014 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του «ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ» Της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ»  (MIS: 372074)».

 

Σε συνέχεια της διακήρυξης 1948/2014 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του «ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ» Της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ»  (MIS: 372074)» παρατίθεται η ακόλουθη διόρθωση:

 

Το ΦΠΑ του τμήματος Β που αφορά την παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης του οποίου ο συνολικός τμηματικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 42.007,00 ευρώ, είναι 7.854,97 ευρώ.

 

Αναλυτικότερα τα στοιχεία του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης συνολικά έχουν ως εξής:

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ (78.415,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €65.592,03  ΦΠΑ: €12.822,97)

Ο επιμερισμός του προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης είναι ως εξής:

Τμήμα Α:Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων

Συνολικός Τμηματικός προϋπολογισμός:36.408,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 31.440,00  ΦΠΑ: 4.968,00) 

Τμήμα Β:Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.

Συνολικός Τμηματικός προϋπολογισμός: 42.007,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 34.152,03   ΦΠΑ: 7.854,97)

 

 

Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου

Αναπτυξιακή παιδίατρος

Δ/ντρια Κοινωνικής και

Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ι.Υ.Π

 

Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την επιλογή υλοποίησης του Υποέργου 2 αναδόχου ή αναδόχων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1883/2014

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (εφεξής: Ι.Υ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου ή αναδόχων με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών/ υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας  - ευαισθητοποίησης  και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) στο πλαίσιο της Πράξης "Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού" (εφεξής «ΑΛΚΥΟΝΗ») με κωδικό ΟΠΣ πράξης 346817 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας - ευαισθητοποίησης καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 

Τμήμα Α:Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης 

Τμήμα Β:Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.

Τμήμα Γ: Υπηρεσίες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (158.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά είτε για το σύνολο από Παρασκευή  13/06/2014 μέχρι και Δευτέρα 14/07/2014 και ώρα 14:00 (30 ημέρες)

Αποσφράγιση προσφορών: 16/07/2014 ημέρα Τετάρτη  ώρα 10:00 γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Μεσογείων 38-40 2ος όροφος Αθήνα, ΤΚ 11526

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Ι.Υ.Π. http://www.ich.gr/el/(ανακοινώσεις/νέα), στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα  της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. http://www.ygeia-pronoia.gr/ Περίληψη αυτής δημοσιοποιείται σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και σε δύο πανελλήνιες ημερήσιες εφημερίδες.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι δυνάμει της Νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν την συγκεκριμένη παροχή και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το τεύχος δημοπράτησης.

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού

για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του Υποέργου 2 «για την προμήθεια υπηρεσιών/ υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας  - ευαισθητοποίησης  και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού)»

Της Πράξης «Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού (MIS: 346817)».

 

 

 

Σε συνέχεια της Διακήρυξης  1883/2014 με αριθ.πρωτ. 1883 για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του Υποέργου 2 «για την προμήθεια υπηρεσιών/ υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας  - ευαισθητοποίησης  και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού)» παρατίθεται η ακόλουθη διευκρίνιση:

Σχετικά με το παραδοτέο Α2 (πίνακας συμμόρφωσης τμήματος Α σελίδα 19) «Προβολή-Διαφήμιση σε μετρό, λεωφορεία, τρόλλεϊ» επισημαίνεται ότι αφορά συνολικά στο σχεδιασμό, την παραγωγή υλικού, την κοστολόγηση και την αγορά του χώρου για ένα μήνα.

 

Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου

Αναπτυξιακή παιδίατρος

Δ/ντρια Κοινωνικής και

Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ι.Υ.Π

 

Υπεύθυνη έργου ΑΛΚΥΟΝΗ