ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.000,00€

 

 

Αθήνα, 30/01/2015

Αριθμ. Πρωτ. : 165

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργειαπρόχειρουμειοδοτικούδιαγωνισμούμεκριτήριοαξιολόγησης-κατακύρωσηςτηχαμηλότερητιμήγια τηνεπιλογή αναδόχουπουθα αναλάβει τον καθαρισμό χώρων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σύμφωναμε τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονταιστο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριάντα δύο χιλιάδων ΕΥΡΩ, (32.000 ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 % και κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

 

Στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών της παρούσας παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (Καθαρή αξία 26.016,26 ΦΠΑ 23% 5.983,74)

 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από 02/02/2015 μέχρι και 27/02/2015 ώρα 14:00

Αποσφράγιση προσφορών: 04/03/2015 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 μμ στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 κτίριο «Σπύρου Δοξιάδη» 1ος όροφος

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (PDFfile)

 

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας και εμπορικής διαχείρισης

 

ΘέμαΕπαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και λειτουργία τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας την εμπορική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) έχοντας υπόψη

  1. Την απόφαση ΔΕ 352-12/01/2015 με θέμα: «Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών  για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας την Εμπορική Διαχείριση και Λογιστική Παρακολούθηση».
  2. Την  «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση ποσού ύψους 10.000,00 ευρώ» με ΑΔΑ 6ΛΝΘ469ΗΣ3-ΠΣΘ
  3. Τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός σύγχρονου ΣυστήματοςΔιαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού προκειμένου η Διεύθυνση Προσωπικού να διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο υπαλλήλων και να εναρμονιστεί με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών Ν.3845/2010 και Ν.3870/2010. Να τηρεί ο φορέας μας εμπορική παρακολούθηση της αποθήκης μας, την λογιστική παρακολούθηση την τήρηση μητρώου δεσμεύσεων και αναρτήσεων αποφάσεων στη Διαύγεια. Τέλος την δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου

 

 

 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό πατήστε εδώ

Ρεκλείτης Αλέξανδρος

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας και εμπορικής διαχείρισης

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και λειτουργία τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας την εμπορική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση 

 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό πατήστε εδω

 

Ρεκλείτης Αλέξανδρος

ΙνστιτούτοΥγείας του Παιδιού

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  αφορά την με αριθμ πρωτ 2865-18/11/2014 «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και λειτουργία τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας την εμπορική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση»

 

Σε συνέχεια της με αριθμ. Πρωτ. 2865 – 18/11/2014 «πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και λειτουργία τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας την εμπορική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση» παρατίθεται η παρακάτω προσθήκη:

 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης Προσφορών

 

Ως κριτήριο ανάθεσης - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται -, είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

 

 

 

Επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2
"Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π".
 
Πατήστε εδω για να δείτε το αρχείο pdf

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ντρια: Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου, αναπτυξιακή παιδίατρος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ντρια: Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου, αναπτυξιακή παιδίατρος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού δηλώνει επισήμως ότι δεν έχει καμία σχέση με τις τηλεφωνικές κλήσεις σε γονείς, για την προώθηση υλικού σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών τους (Μητρικό Θηλασμό, Ανάπτυξη, Εμβόλια).

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είναι Ερευνητικό Ίδρυμα-Ν.Π.Ι.Δ., επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας και δεν εμπλέκεται σε κανενός είδους εμπορική διακίνηση προϊόντων.