ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Βοηθός Ακτινολόγου

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων στα πλαίσια της ανάγκης κλινικό-εργαστηριακής διερεύνησης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και παρακολούθησης παιδιών με μεταβολικά προβλήματα των οστών προκηρύσσει μία θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου  για εργασία στο αντικείμενο της μέτρησης οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA μερικής απασχόλησης ένα 8ωρο την εβδομάδα, διάρκειας ενός (1) έτους με Σύμβαση Έργου

 

 

 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ 

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ 

Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ 

 

Αποσφράγιση των φακέλων του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9

 

 

Η αποσφράγιση των φακέλων του συνοπτικού διαγωνισμού με

ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9 για «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)» των φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-02-2020 και ώρα 11.30 π.μ. στο χώρο του Ινστιτούτου

 

Σε περίπτωση κωλύματος των μελών της Επιτροπής, η διαδικασία αποσφράγισης δύναται να αναβληθεί κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα και να μετατεθεί. Στην περίπτωση αυτή θα προηγηθεί ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη νέα ημερομηνία αποσφράγισης.

2020/125 : Προμήθεια δύο (2) επιδαπέδιων Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) επιδαπέδιων έγχρωμων πολυλειτουργικών Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με δυνατότητες εκτυπωτή, σαρωτή, φαξ για τις ανάγκες του Ι.Υ.Π.» 

 

 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9

 

Λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής αποσφράγισης των προσφορών που αφορούν τον συνοπτικό διαγωνισμό με  ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9, η ημερομηνία αποσφράγισης μετατίθεται στις 21/1/2020 ημέρα τρίτη και ώρα 11.30 στην έδρα του Ινστιτούτου.

 

 

 

Η αποσφράγιση των φακέλων του συνοπτικού διαγωνισμού με

ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9 για «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)»θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13-01-2020 και ώρα 11.30 π.μ. στην έδρα του Ινστιτούτου.

 

Σε περίπτωση κωλύματος των μελών της Επιτροπής, η διαδικασία αποσφράγισης δύναται να αναβληθεί κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα και να μετατεθεί.

Στην περίπτωση αυτή θα προηγηθεί ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη νέα ημερομηνία αποσφράγισης.

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

«Υπηρεσίες κάλυψης τεχνικής υποστήριξης οργάνων και συσκευών της Δ/νσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Π.Ε.Ν.) του Ι.Υ.Π. για το μηχάνημα αυτοματοποιημένου Νεογνικού Ελέγχου GSP της εταιρείας Perkin Elmer για 12 μήνες» (CPV: 50421000-2) Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.840,00€ (Καθαρή αξία 16.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 3.840,00), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Για την περιγραφη του Διαγωνισμού πιέστε εδώ

Για να συμπληρώσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης πιέστε εδώ