ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9

 

Λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής αποσφράγισης των προσφορών που αφορούν τον συνοπτικό διαγωνισμό με  ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9, η ημερομηνία αποσφράγισης μετατίθεται στις 21/1/2020 ημέρα τρίτη και ώρα 11.30 στην έδρα του Ινστιτούτου.

 

 

 

Η αποσφράγιση των φακέλων του συνοπτικού διαγωνισμού με

ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9 για «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)»θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13-01-2020 και ώρα 11.30 π.μ. στην έδρα του Ινστιτούτου.

 

Σε περίπτωση κωλύματος των μελών της Επιτροπής, η διαδικασία αποσφράγισης δύναται να αναβληθεί κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα και να μετατεθεί.

Στην περίπτωση αυτή θα προηγηθεί ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη νέα ημερομηνία αποσφράγισης.

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

«Υπηρεσίες κάλυψης τεχνικής υποστήριξης οργάνων και συσκευών της Δ/νσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Π.Ε.Ν.) του Ι.Υ.Π. για το μηχάνημα αυτοματοποιημένου Νεογνικού Ελέγχου GSP της εταιρείας Perkin Elmer για 12 μήνες» (CPV: 50421000-2) Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.840,00€ (Καθαρή αξία 16.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 3.840,00), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Για την περιγραφη του Διαγωνισμού πιέστε εδώ

Για να συμπληρώσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης πιέστε εδώ

ΑΔΑ 6ΖΒΟ469ΗΣ3-1Φ9. "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ GDPR "

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)» (CPV: 79417000-0) Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.800,00€ (20.000,00 πλέον Φπα 24% 4.480,00). Με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

 

Για την περιγραφή του Διαγωνισμού πιέστε εδώ

Για να συμπληρώσετε το Tυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης πιέστε εδώ
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προκηρύσσει  μία θέση ΠΕ Διαιτολόγου με ιδιαίτερη γνώση/εξειδίκευση στα Ενδογενή Μεταβολικά Νοσήματα (Φαινυλκετονουρία, Γαλακτοζαιμία ανεπάρκεια του ερυθροκυτταρικού ενζύμου G6PD κλπ) για την συμβουλευτική νεογνών, παιδιών και εφήβων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 12 μηνών με την δυνατότητα επέκτασης έως 24 μηνών, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο).
 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

Προκύρηξη πιέστε εδώ

Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ

ΑΔΑ: ΩΒΓ6469ΗΣ3-8ΗΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Τεχνολόγου - Ακτινολόγου

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων στα πλαίσια της ανάγκης κλινικό-εργαστηριακής διερεύνησης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και παρακολούθησης παιδιών με μεταβολικά προβλήματα των οστών  και έχοντας υπόψη την απόφαση Δ.Ε. 735 – 18/11/2019 για την έγκριση επανα-προκήρυξης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου με Σύμβαση Έργου μερικής απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής αμοιβής 3.600 ευρώ, προκηρύσσει :

 

Μία θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου  για εργασία στο αντικείμενο της μέτρησης οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA μερικής απασχόλησης ένα 8ωρο την εβδομάδα, διάρκειας ενός (1) έτους με Σύμβαση Έργου

 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

 Επαναπροκύρηξη πιέστε εδώ

 Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ