Επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2
"Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π".
 
Πατήστε εδω για να δείτε το αρχείο pdf

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ντρια: Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου, αναπτυξιακή παιδίατρος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ντρια: Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου, αναπτυξιακή παιδίατρος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού δηλώνει επισήμως ότι δεν έχει καμία σχέση με τις τηλεφωνικές κλήσεις σε γονείς, για την προώθηση υλικού σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών τους (Μητρικό Θηλασμό, Ανάπτυξη, Εμβόλια).

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είναι Ερευνητικό Ίδρυμα-Ν.Π.Ι.Δ., επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας και δεν εμπλέκεται σε κανενός είδους εμπορική διακίνηση προϊόντων.

Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης θηλασμού

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού υλοποίησε με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το έργο «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ». Κύριος στόχος του έργου ήταν η αύξηση του ποσοστού του Μητρικού Θηλασμού αλλά και της διάρκειάς του στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού  λειτουργεί στη Διεύθυνση η πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή 10525 προσφέροντας σωστή και υπεύθυνη πληροφόρηση για το θηλασμό.

Η  γραμμή υποστήριξης 10525 στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, μαίες και παιδιάτρους και απευθύνεται τόσο σε θηλάζουσες μητέρες, όσο και σε επαγγελματίες υγείας, παρέχοντας ενημέρωση και συμβουλευτική σε θέματα θηλασμού.

Η γραμμή λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 14:00 .

Οι κλήσεις είναι εμπιστευτικές και χρεώνονται με κόστος μία αστική μονάδα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (εφεξής: Ι.Υ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών για την κατασκευή, ανάρτηση και τεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής e– ΕΣΑ ΚαΠα-Πστο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών»με κωδικό ΟΠΣ πράξης 372071 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

Στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών της παρούσας παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέσουν την προσφορά τους από 01/08/2014 μέχρι και 17/09/2014 ώρα 14:00

 

Αποσφράγιση προσφορών: 22/09/2014 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού: Φωκίδος 7,  Αθήνα, ΤΚ 11526, 4ος όροφος

 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Ι.Υ.Π. http://www.ich.gr/el/(ανακοινώσεις/νέα), στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ι.Υ.Π.  http://www.ich-mhsw.gr/  στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.esa-kapa-p.gr/ στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα  της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.)

http://www.ygeia-pronoia.gr/

 

Περίληψη αυτής δημοσιοποιείται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και σε δύο πανελλήνιες ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν:

οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι δυνάμει της Νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν την συγκεκριμένη παροχή και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (PDF file).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (Word file).

 

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Νικολαΐδης Γεώργιος

Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την επιλογή υλοποίησης του Υποέργου 2 αναδόχου ή αναδόχων (Επαναπροκήρυξη)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2249/2014

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) επαναπροκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Ε. 271/18-07-2014) για την ανάδειξη ανάδοχου ή αναδόχων με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών/ υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας  - ευαισθητοποίησης  και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) στο πλαίσιο της Πράξης "Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού" με κωδικό ΟΠΣ πράξης 346817 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας - ευαισθητοποίησης καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 

Τμήμα Α:Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης 

Τμήμα Β:Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.

Τμήμα Γ: Υπηρεσίες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (158.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά είτε για το σύνολο από Παρασκευή 01/08/2014 μέχρι και Τετάρτη 10/09/2014 και ώρα 14:00

Αποσφράγιση προσφορών: 15/09/2014 ημέρα Δευτέρα  ώρα 10:00 γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Μεσογείων 38-40 2ος όροφος Αθήνα, ΤΚ 11526

 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Ι.Υ.Π. http://www.ich.gr/el/(ανακοινώσεις/νέα), στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα  της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. http://www.ygeia-pronoia.gr/ Περίληψη αυτής δημοσιοποιείται σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και σε δύο πανελλήνιες ημερήσιες εφημερίδες.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (PDF file).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (Word file).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το logo του προγράμματος «ΑΛΚΥΟΝΗ» (jpg file).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη διευκρινιστική ανακοίνωση

 

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

 

Ιωάννα Αντωνιάδου – Κουμάτου