Θέση Λογιστή Ι.Υ.Π.

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος), Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22/03/2017

Αριθμ. Πρωτ. 321

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, έχοντας υπόψη

 • το Π.Δ. 867/07.11.1979 (ΦΕΚ 264) και
 • την απόφαση Δ.Ε. 237-20/04/2016 για την έγκριση ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του Λογιστή του Ι.Υ.Π. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών
 • την επικοινωνία με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 03 /02/2017 από πλευράς Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπ Υγείας σε απάντηση του υπ. αρ. 3606/18.11.2016   Εγγράφου της ΔΕ του ΙΥΠ
 • την απόφαση Δ.Ε. 362 Α και Β - 21/02/2017 για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής αξιολόγησης και για έγκριση ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη θέση λογιστή στο Ι.Υ.Π. και
 • την απόφαση Δ.Ε. 381-21/03/2017 για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής αξιολόγησης.

προκηρύσσει:

 

μία θέση Λογιστή του Ι.Υ.Π. (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης διάρκειας 8 μηνών

 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα (Απαραίτητα Προσόντα):

-        Πτυχίο ΠΕ Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών,

-        Κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης,

-        Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,

-        Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου,

-        Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης ως λογιστής για τουλάχιστον 5 έτη και

-        Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία σε οικονομική/λογιστική υποστήριξη υλοποίησης Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα:

-        Μεταπτυχιακός/οί τίτλος/οι σπουδών ή/και Διδακτορικής Διατριβής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής συναφής με θέση και το αντικείμενο αυτής,

-        Καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων, εμπειρία με λογιστικά προγράμματα ERP (συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού) ή άλλα ανάλογα προγράμματα,

-        Γνώση και άλλων ξένων γλωσσών αναλογικώς και του επιπέδου γλωσσομάθειας,

-        Προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης σε σχετικές θέσεις ή/και σε φορείς συναφείς με το Ι.Υ.Π. ή συναφούς χαρακτήρα με την θέση και το αντικείμενο αυτής,

-        Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία σε εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών και δη σε φορείς του δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα του τομέα υγείας – πρόνοιας και

-        Εξειδίκευση ή εμπειρία σε ανάλογες θέσεις, ήτοι σε θέσεις οικονομικής διαχείρισης και δη σε φορείς του τομέα υγείας – πρόνοιας, στην οικονομική διαχείριση και διαχείριση προμηθειών φορέων του τομέα υγείας – πρόνοιας ή συναφών με το Ι.Υ.Π. φορέων, σε συμμετοχή από θέσεις οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης και παρακολούθησης σε ερευνητικά προγράμματα και δράσεις, στην υποβολή – εκτέλεση και διαχείριση Ευρωπαϊκών ή άλλων παρόμοιων χρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων και στην διαχείριση χορηγικών ή άλλων χρηματοδοτήσεων.

 

Στην βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων θα αξιολογηθούν και τα ως άνω περιγραφόμενα ως απαραίτητα προσόντα (ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά) και τα ως άνω περιγραφόμενα ως επιθυμητά προσόντα αντιστοίχως.

 

 

Ενδεικτική Περιγραφή Αντικειμένου Εργασίας Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού:

 

Το άτομο που θα επιλεγεί για την θέση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Ι.Υ.Π. θα κληθεί να επιτελέσει τις ακόλουθες λειτουργίας έχοντας και τις συνακόλουθες αρμοδιότητες, σύμφωνα πάντα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους λειτουργίας του Ι.Υ.Π.:

 

-        Να συμβάλλει στην παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του Ι.Υ.Π., να συμμετέχει στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού και κάθε ερευνητικού προγράμματος που υλοποιεί το Ι.Υ.Π. συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των ταμειακών ροών του Ι.Υ.Π. και της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί το Ι.Υ.Π. και της συνακόλουθης ενημέρωσης του τηρούμενου από το Ι.Υ.Π. λογιστικού συστήματος,

-        Να προβαίνει στην συλλογή και ταξινόμηση όλων των παραστατικών εσόδων και εξόδων του Ι.Υ.Π. και να ελέγχει την τήρηση, την ορθότητα και να προβαίνει στην καταχώρηση των παραστατικών των δαπανών του Ι.Υ.Π.

-        Να αναπτύξει και να καταρτίζει όλες τις οικονομικές και λογιστικές εκθέσεις και αναλύσεις σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση (συμπεριλαμβανομένων των Ισολογισμών, Αποτελέσματα Χρήσης, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΕΛ.ΣΤ.Α.Τ., Μητρώο Δεσμεύσεων, όλους τους απαιτούμενους πίνακες που προβλέπουν οι εκάστοτε εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών, Γ.Λ.Κ., Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων κλπ)

-        Να συμπληρώνει τις λογιστικές καταστάσεις συνοδευόμενες από τα αντίγραφα παραστατικών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα για την επιλεξιμότητα των δαπανών συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου προϋπολογισμού και ισολογισμού του Ι.Υ.Π. σε συνεργασία με τον Διοικητικό Διευθυντή και την διοίκηση του Ι.Υ.Π.

-        Να εισηγείται και υποστηρίζει την διοίκηση και τον Διοικητικό Διευθυντή του Ι.Υ.Π. στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και στην υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου με βάση την σχετική νομοθεσία,

-        Να καταρτίζει με ακρίβεια οικονομικές εκθέσεις σε συγκεκριμένες προθεσμίες που αφορούν είτε τον προϋπολογισμό του Ι.Υ.Π. ως σύνολο είτε κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή δράση ξεχωριστά και η ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων,

-        Να προετοιμάζει την φορολογική δήλωση του Ι.Υ.Π. κάθε χρόνο, εμπρόθεσμα και να συνεννοείται με τους εξωτερικούς ελεγκτές για έλεγχο αυτής πριν την κατάθεση και να παρακολουθεί εν γένει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις του Ι.Υ.Π.

-        Να είναι υπεύθυνος για την μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων του Ι.Υ.Π. (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., συμβάσεις έργου) και να παρακολουθεί τις υποχρεώσεις που πηγάζουν για το Ι.Υ.Π. ως εργοδότη σε σχέση με τις κοινωνικές ασφαλίσεις (Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ. κ.α.), φόρο κλπ, την Επιθεώρηση Εργασίας και τον Ο.Α.Ε.Δ.,

-        Να είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όλων των δαπανών και την δέσμευση των αντίστοιχων ποσών και να προωθεί τις δαπάνες αυτές προς πληρωμή,

-        Να τηρεί την αποθήκη των υλικών (αντιδραστηρίων, λοιπών αναλώσιμων υλικών), να ενημερώνει έγκαιρα για τα αποθέματα,

-        Να συνεργάζεται με τον Διοικητικό Διευθυντή του Ι.Υ.Π. και την διοίκηση του φορέα για την κατάρτιση όλων των διαγωνισμών που προβλέπονται για την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του Ι.Υ.Π. και να παρίσταται σε τυχόν επιτόπιους ελέγχους που αφορούν είτε την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του Ι.Υ.Π. είτε επιμέρους χρηματοδοτούμενα έργα που εκτελούνται ή έχουν εκτελεστεί από το Ι.Υ.Π.,

-        Να συνεργάζεται τακτικά με την διοίκηση του Ι.Υ.Π. για την πρόοδο και τις επιδόσεις του οικονομικού έργου του Ι.Υ.Π. καθώς και τυχόν αναθεωρήσεις του τακτικού προϋπολογισμού και να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου και του προϋπολογισμού των εκάστοτε δράσεων,

-        Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα (ιδιαίτερους τριτοβάθμιους λογαριασμούς ανά κέντρο κόστους) είτε για τις Διευθύνσεις του Ι.Υ.Π. στον τακτικό προϋπολογισμό είτε για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ξεχωριστά

-        Να συνεργάζεται με τους/τις εκάστοτε Υπευθύνους των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούν οι Διευθύνσεις του Ι.Υ.Π. για την κατάρτιση όλων των διαγωνισμών που τυχόν χρειάζονται τα αντίστοιχα έργα, την πρόοδο και τις επιδόσεις των έργων καθώς και τυχόν αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών των συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου και του προϋπολογισμού των εκάστοτε δράσεων

-        Να συμβάλλει στην ορθή καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη όλων των εταίρων των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούν οι Διευθύνσεις του Ι.Υ.Π. στην εκτέλεση του προϋπολογισμού τους και στην υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου με βάση την σχετική νομοθεσία και τους οδηγούς των προγραμμάτων καθώς και στην αποτελεσματική επικοινωνία με τους εγχώριους ή διεθνείς φορείς χρηματοδότησης (Διαχειριστικές Αρχές κ.λπ.) των τυχόν χρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται από το Ι.Υ.Π. .

 

Μισθολογικές Απολαβές

 

Το άτομο που θα επιλεγεί για την θέση του λογιστή  του Ι.Υ.Π. θα υπογράψει σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Η αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων, θα εξαρτηθεί από την οικογενειακή κατάσταση, του τίτλους σπουδών, καθώς και από την προϋπηρεσία έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού. Το άτομο που θα επιλεγεί για την εν λόγω θέση θα εργαστεί στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος), Τ.Κ. 11527 στην Αθήνα.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που βρουν στην ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π. www.ich.gr

 1. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π. www.ich.gr
 2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών. Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης.

 

Έως 22 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 22/03/2017 ημέρα Τετάρτη έως 12/04/2017 ημέρα Μ. Τετάρτη είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση administration@ich.gr ή ταχυδρομικά ή δια ζώσης (εργάσιμες ημέρες και ώρες από 11.00 έως 14.00) στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κας Κ. Τασσοπούλου, τηλ. 213 2037305

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π.(http://www.ich.gr), και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 213 2037305 (11.00-14.00, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνει από ορισμένη από την Δ.Ε. του Ι.Υ.Π. Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων ως εξής:

Α. Αξιολόγηση όλων των Υποψηφίων ως προς τα τυπικά τους προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των καρτελών υποψηφίων. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη.        Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες που δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες δεν υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, όπως αυτά ορίζονται από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης.

     Β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πραγματοποιήσει προσωπικές συνεντεύξεις με κάθε Υποψήφιο/α που πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα κατά την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων η επιτροπή οφείλει να καλέσει σε συνέντευξη τουλάχιστον το 10% των πρωτευσάντων από την μοριοδότηση των ελάχιστων απαιτούμενων και των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη δύναται όπως κληθούν να προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

1.1

Πτυχίο ΠΕ Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

1.2

Κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

1.3

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

1.4

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

1.5

Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης ως λογιστής για τουλάχιστον 5 έτη

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

1.6

Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία σε οικονομική/λογιστική υποστήριξη υλοποίησης Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

2.1

Μεταπτυχιακός/οί τίτλος/οι σπουδών ή/και Διδακτορικής Διατριβής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής συναφής με θέση και το αντικείμενο αυτής

10,00%

Από 0 έως 100

2.2

Καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων, εμπειρία με λογιστικά προγράμματα ERP (συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού) ή άλλα ανάλογα προγράμματα

5,00%

Από 0 έως 100

2.3

Προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης σε σχετικές θέσεις ή/και σε φορείς συναφείς με το Ι.Υ.Π. ή συναφούς χαρακτήρα με την θέση και το αντικείμενο αυτής

15,00%

Από 0 έως 100

2.4

Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία σε εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών και δη σε φορείς του δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα του τομέα υγείας – πρόνοιας

5,00%

Από 0 έως 100

2.5

Εξειδίκευση ή εμπειρία σε ανάλογες θέσεις, ήτοι σε θέσεις οικονομικής διαχείρισης και δη σε φορείς του τομέα υγείας – πρόνοιας, στην οικονομική διαχείριση και διαχείριση προμηθειών φορέων του τομέα υγείας – πρόνοιας ή συναφών με το Ι.Υ.Π. φορέων, σε συμμετοχή από θέσεις οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης και παρακολούθησης σε ερευνητικά προγράμματα και δράσεις, στην υποβολή – εκτέλεση και διαχείριση Ευρωπαϊκών ή άλλων παρόμοιων χρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων και στην διαχείριση χορηγικών ή άλλων χρηματοδοτήσεων

10,00%

Από 0 έως 100

2.6

Πτυχίο (ΠΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ως προς τα ποιοτικά (π.χ. πανεπηστήμιο, τμήμα) και ποσοτικά (βαθμός πτυχίου) του χαρακτηριστικά

10,00%

 Από 0 έως 100

2.7

Γνώση ξένων γλωσσών ως προς το εύρος και το επίπεδο της γλωσσομάθειας

10,00%

 Από 0 έως 100

2.8

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

5,00%

 Από 0 έως 100

3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

3.1

Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του

15,00%

Από 0 έως 100

0 – 60: μη αποδεκτή

60 – 80: στοιχειωδώς ικανοποιητική

80 – 90: ικανοποιητική

90 – 100: εξαίρετη

3.2

Δυνατότητα επιτυχούς δράσης στο πλαίσιο του Ι.Υ.Π..

15,00%

Από 0 έως 100

0 – 60: μη αποδεκτή

60 – 80: στοιχειωδώς ικανοποιητική

80 – 90: ικανοποιητική

90– 100: εξαίρετη

 

Κατάθεση Δικαιολογητικών

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τίτλοι γλωσσομάθειας, πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, βεβαιώσεις εμπειρίας η σχετικά αντίγραφα συμβάσεων κλπ.) δεν υποβάλλονται μαζί με την ενυπόγραφη επιστολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά μόνο από τα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι προτάσεις θα γίνουν δεκτές για τη σύναψη των αντίστοιχων συμβάσεων.

Στην περίπτωση που μετά τη διαδικασία επιλογής φυσικό πρόσωπο δεν καταθέσει τους σχετικούς τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που έχει αναφέρει στην Καρτέλα Υποψηφίου ή στο Βιογραφικό Σημείωμα με βάση τα οποία αξιολογήθηκε, η αντίστοιχη πρόταση θα απορρίπτεται και θα επιλέγεται ο επόμενος/η βάσει της τελικής κατάταξης.

 

Βαθμός πτυχίου

Στο αντίστοιχο πεδίο της Καρτέλας Υποψηφίου (Φύλλο 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΛΩΣΣΩΝ, ΗΥ) θα πρέπει να εισάγεται ο βαθμός του πτυχίου σε αριθμητική μορφή με αποδεκτές τιμές από ελάχιστο το πέντε (5) και μέγιστο το δέκα (10) και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (π.χ. 5 ή 5,5 ή 5,50). Εάν δεν εισαχθεί βαθμός ή αριθμός σύμφωνα με τα παραπάνω, ως βαθμός πτυχίου θα θεωρείται το πέντε (5).

 

Τίτλοι σπουδών αλλοδαπής

Για να ληφθούν υπόψη οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το πρώην ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α., καθώς και η σχετική πράξη αντιστοίχησης του βαθμού. Στην περίπτωση που υποβληθεί μόνο αναγνώριση ισοτιμίας χωρίς αντιστοίχηση βαθμού ή δεν υπάρχει πράξη αντιστοίχησης ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).

 

Γνώση Ξένων Γλωσσών και Γνώση Χειρισμού Η/Υ

Η γνώση ξένων γλωσσών καθώς και του χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου πιστοποιείται με την προσκόμιση τίτλων γλωσσομάθειας και πιστοποιητικών που αναφέρονται στη σχετική ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ: https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp. Στο αντίστοιχο πεδίο της Καρτέλας Υποψηφίου (Φύλλο 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΛΩΣΣΩΝ, ΗΥ) θα πρέπει να εισαχθεί ο τίτλος που πιστοποιεί την αντίστοιχη γνώση.

 

Επαγγελματική ή άλλη εμπειρία και εξειδίκευση

Τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα όπως αναφέρονται αντιστοιχούν σε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση στην εν λόγω θέση και στο αντικείμενο αυτής.

Ως προηγούμενη τεκμηριωμένη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης σε φορείς συναφείς με το Ι.Υ.Π. ή συναφούς χαρακτήρα με την θέση και το αντικείμενο αυτής.

Ως τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία σε εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών και δη σε φορείς του δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα του τομέα υγείας – πρόνοιας νοείται η προηγούμενη ενασχόληση με την κατάρτιση και εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών κ.α. διασφάλισης υλικών ή υπηρεσιών κ.λπ. σε φορείς του ευρύτερου ή στενότερου δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα του τομέα της υγείας – πρόνοιας.

Ως βαθμολογούμενη εξειδίκευση νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε ανάλογες θέσεις, ήτοι σε θέσεις οικονομικής/λογιστικής διαχείρισης και δη σε φορείς του τομέα υγείας – πρόνοιας, στην οικονομική διαχείριση και διαχείριση προμηθειών φορέων του τομέα υγείας – πρόνοιας ή συναφών με το Ι.Υ.Π. φορέων, σε συμμετοχή από θέσεις οικονομικής διαχείρισης, υποστήριξης και παρακολούθησης σε ερευνητικά προγράμματα και δράσεις, στην υποβολή – εκτέλεση και διαχείριση Ευρωπαϊκών ή άλλων παρόμοιων χρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων και στην διαχείριση χορηγικών ή άλλων χρηματοδοτήσεων.

Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης (καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο), το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Τις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύουν για τους μεν μισθωτούς βεβαίωση ενσήμων που να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή/και βεβαίωση εργοδότη που να προκύπτουν τα ανωτέρω, για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες η σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας

Τονίζεται ότι, όταν με την προκήρυξη ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η εξειδικευμένη, κατά περίπτωση, εμπειρία.

Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ Ι.Υ.Π.

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση Διοικητικού Διευθυντή στο Ι.Υ..Π.

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, έχοντας υπόψη

 • το Π.Δ. 867/07.11.1979 (ΦΕΚ 264) και ειδικότερα τις πρόνοιες του Άρθρου 5, παράγραφος 2 και των Άρθρων 6, 7, 8 και 10 του εν λόγω Π.Δ.
 • την απόφαση Δ.Ε. 292 – 05/07/2016 για την έγκριση ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του Διοικητικού Διευθυντή του Ι.Υ.Π. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών και
 • την απόφαση Δ.Ε. 318 18/10/2016 για ορθή επαναπροκήρυξη και τον καθορισμό των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας της εν λόγω ανοιχτή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων σε αυτήν,
 • την απόφαση Δ.Ε. 360 25/01/2017 για την επαναπροκήρυξη και τον καθορισμό των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας της εν λόγω ανοιχτή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων σε αυτήν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανοιχτής πρόσκλησης αρ.  η οποία κρίθηκε άγονη,
 • την επικοινωνία με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 03/02/2017 από πλευράς Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπ Υγείας σε απάντηση του υπ. αρ. 3606/18.11.2016    Εγγράφου της ΔΕ του ΙΥΠ και
 • την απόφαση Δ.Ε. 361  21/02/2017 για την επαναπροκήρυξη της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του Διοικητικού Διευθυντή του Ι.Υ.Π. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

 

 προκηρύσσει:

 

μία θέση Διοικητικού Διευθυντή του Ι.Υ.Π. (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης διάρκειας 8 μηνών)

 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα (Απαραίτητα Προσόντα):

-        Πτυχίο (ΠΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

-        Προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης σε θέσεις ευθύνης σε φορείς συναφείς με το Ι.Υ.Π. ή συναφούς χαρακτήρα με την θέση και το αντικείμενο αυτής και

-        Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Πρόσθετα Επιθυμητά  Προσόντα:

-        Μεταπτυχιακός/οί τίτλος/οι σπουδών ή/και Διδακτορικής Διατριβής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής σε συναφές με θέση και το αντικείμενο αυτής,

-        Γνώση και άλλων ξένων γλωσσών αναλογικώς και του επιπέδου γλωσσομάθειας,

-        Εξειδίκευση σε ανάλογες θέσεις, ήτοι σε θέσεις δημόσιας διοίκησης και δη σε φορείς του τομέα υγείας – πρόνοιας, στην οικονομική διαχείριση και διαχείριση προμηθειών φορέων του τομέα υγείας – πρόνοιας ή συναφών με το Ι.Υ.Π. φορέων, σε συμμετοχή από θέσεις διαχείρισης/διοίκησης σε ερευνητικά προγράμματα και δράσεις, στην υποβολή – εκτέλεση και διαχείριση Ευρωπαϊκών ή άλλων παρόμοιων χρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων, στην εξεύρεση και διαχείριση χορηγιών ή άλλων χρηματοδοτήσεων και

-        Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Στην βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων θα αξιολογηθούν και τα ως άνω περιγραφόμενα ως απαραίτητα προσόντα (ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά) και τα ως άνω περιγραφόμενα ως επιθυμητά προσόντα αντιστοίχως.

Το άτομο που θα επιλεγεί για την θέση του Διοικητικού Διευθυντή του Ι.Υ.Π. θα υπογράψει σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

Η αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων, θα εξαρτηθεί από την οικογενειακή κατάσταση, του τίτλους σπουδών, καθώς και από την προϋπηρεσία έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού. Το άτομο που θα επιλεγεί για την εν λόγω θέση θα εργαστεί στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος), Τ.Κ. 11527 στην Αθήνα.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που βρουν στην ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π. www.ich.gr
 2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π. www.ich.gr
 3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών. Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης.

 

Έως 23 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 23/02/2017 ημέρα Παρασκευή έως και  17/03/2017 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση administration@ich.gr ή ταχυδρομικά ή δια ζώσης (εργάσιμες ημέρες και ώρες από 11.00 έως 14.00) στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κας Κ. Τασσοπούλου, τηλ. 213 2037305

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π.(http://www.ich.gr) και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 213 2037305 (11.00-14.00, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Η αξιολόγηση θα γίνει από ορισμένη από την Δ.Ε. του Ι.Υ.Π. Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων ως εξής:

 

A.       Αξιολόγηση όλων των Υποψηφίων ως προς τα τυπικά τους προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των καρτελών υποψηφίων. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες  δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες δεν υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, όπως αυτά ορίζονται από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης.

 

B.       Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πραγματοποιήσει προσωπικές συνεντεύξεις με κάθε Υποψήφιο/α που πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα κατά την Προκήρυξη.

Σε περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων η επιτροπή οφείλει να καλέσει σε συνέντευξη τουλάχιστον το 10% των πρωτευσάντων από την μοριοδότηση των ελάχιστων απαιτούμενων και των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη δύναται όπως κληθούν να προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

1.1

Πτυχίο (ΠΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

1.2

Προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης σε θέσεις ευθύνης σε φορείς συναφείς με το Ι.Υ.Π. ή συναφούς χαρακτήρα με την θέση και το αντικείμενο αυτής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ    

ΝΑΙ / ΌΧΙ

1.3

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΝΑΙ / ΌΧΙ

2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

2.1

Μεταπτυχιακός/οί τίτλος/οι σπουδών ή/και Διδακτορικής Διατριβής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής σε συναφές με θέση και το αντικείμενο αυτής

20,00%

 Από 0 έως 100

2.2

Γνώση ξένων γλωσσών ως προς το εύρος και το επίπεδο της γλωσσομάθειας

15,00%

 Από 0 έως 100

2.3

Εξειδίκευση σε ανάλογες θέσεις, ήτοι σε θέσεις δημόσιας διοίκησης και δη σε φορείς του τομέα υγείας – πρόνοιας, στην οικονομική διαχείριση και διαχείριση προμηθειών φορέων του τομέα υγείας – πρόνοιας ή συναφών με το Ι.Υ.Π. φορέων, σε συμμετοχή από θέσεις διαχείρισης/διοίκησης σε ερευνητικά προγράμματα και δράσεις, στην υποβολή – εκτέλεση και διαχείριση Ευρωπαϊκών ή άλλων παρόμοιων χρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων, στην εξεύρεση και διαχείριση χορηγιών ή άλλων χρηματοδοτήσεων

20,00%

 Από 0 έως 100

2.4

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

15,00%

 Από 0 έως 100

3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

3.1

Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του

15,00%

Από 0 έως 100

0 – 60: μη αποδεκτή

60 – 80: στοιχειωδώς ικανοποιητική

80 – 90: ικανοποιητική

90 – 100: εξαίρετη

3.2

Δυνατότητα επιτυχούς δράσης στο πλαίσιο του Ι.Υ.Π..

15,00%

Από 0 έως 100

0 – 60: μη αποδεκτή

60 – 80: στοιχειωδώς ικανοποιητική

80 – 90: ικανοποιητική

90     – 100: εξαίρετη

 Κατάθεση Δικαιολογητικών

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τίτλοι γλωσσομάθειας, πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, βεβαιώσεις εμπειρίας η σχετικά αντίγραφα συμβάσεων κλπ.) δεν υποβάλλονται μαζί με την ενυπόγραφη επιστολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά μόνο από τα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι προτάσεις θα γίνουν δεκτές για τη σύναψη των αντίστοιχων συμβάσεων.

Στην περίπτωση που μετά τη διαδικασία επιλογής φυσικό πρόσωπο δεν καταθέσει τους σχετικούς τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που έχει αναφέρει στην Καρτέλα Υποψηφίου ή στο Βιογραφικό Σημείωμα με βάση τα οποία αξιολογήθηκε, η αντίστοιχη πρόταση θα απορρίπτεται και θα επιλέγεται ο επόμενος/η βάσει της τελικής κατάταξης.

 

Βαθμός πτυχίου

Στο αντίστοιχο πεδίο της Καρτέλας Υποψηφίου (Φύλλο 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΛΩΣΣΩΝ, ΗΥ) θα πρέπει να εισάγεται ο βαθμός του πτυχίου σε αριθμητική μορφή με αποδεκτές τιμές από ελάχιστο το πέντε (5) και μέγιστο το δέκα (10) και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (π.χ. 5 ή 5,5 ή 5,50). Εάν δεν εισαχθεί βαθμός ή αριθμός σύμφωνα με τα παραπάνω, ως βαθμός πτυχίου θα θεωρείται το πέντε (5).

 

Τίτλοι σπουδών αλλοδαπής

Για να ληφθούν υπόψη οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το πρώην ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α., καθώς και η σχετική πράξη αντιστοίχησης του βαθμού. Στην περίπτωση που υποβληθεί μόνο αναγνώριση ισοτιμίας χωρίς αντιστοίχηση βαθμού ή δεν υπάρχει πράξη αντιστοίχησης ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).

 

Γνώση Ξένων Γλωσσών και Γνώση Χειρισμού Η/Υ

Η γνώση ξένων γλωσσών στο αντίστοιχο επίπεδο (άριστο, πολύ καλό, καλό), καθώς και του χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου πιστοποιείται αποκλειστικά με την προσκόμιση των τίτλων γλωσσομάθειας και των πιστοποιητικών που αναφέρονται στη σχετική ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ: https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp

Στο αντίστοιχο πεδίο της Καρτέλας Υποψηφίου (Φύλλο 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΛΩΣΣΩΝ, ΗΥ) θα πρέπει να εισαχθεί ο τίτλος που πιστοποιεί την αντίστοιχη γνώση.

 

Επαγγελματική ή άλλη εμπειρία και εξειδίκευση

Τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα όπως αναφέρονται αντιστοιχούν σε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση στην εν λόγω θέση και στο αντικείμενο αυτής.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης σε φορείς συναφείς με το Ι.Υ.Π. ή συναφούς χαρακτήρα με την θέση και το αντικείμενο αυτής.

Ως βαθμολογούμενη εξειδίκευση νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε ανάλογες θέσεις, ήτοι σε θέσεις δημόσιας διοίκησης και δη σε φορείς του τομέα υγείας – πρόνοιας, στην οικονομική διαχείριση και διαχείριση προμηθειών φορέων του τομέα υγείας – πρόνοιας ή συναφών με το Ι.Υ.Π. φορέων, σε συμμετοχή από θέσεις διαχείρισης/διοίκησης σε ερευνητικά προγράμματα και δράσεις, στην υποβολή – εκτέλεση και διαχείριση Ευρωπαϊκών ή άλλων παρόμοιων χρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων, στην εξεύρεση και διαχείριση χορηγιών ή άλλων χρηματοδοτήσεων.

Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης (καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο), το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Τις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύουν για τους μεν μισθωτούς βεβαίωση ενσήμων που να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή/και βεβαίωση εργοδότη που να προκύπτουν τα ανωτέρω, για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες η σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας

Τονίζεται ότι, όταν με την προκήρυξη ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η εξειδικευμένη, κατά περίπτωση, εμπειρία.

Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης   

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ Ι.Υ.Π.

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ

"Ημερίδα για το νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού"

 

 

 Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το ΒΥΠ σε ηλεκτρονική μορφή στις διευθύνσεις: http://www.ygeiapaidiou-ich.gr/ &http://www.epilegothilasmo.gr/

 

  

 

 

 

21/12/2016 - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ LUMOS

21/12/2016 - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ LUMOS Αριθμ. Πρωτ. 3718

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος "Μελέτη για την φροντίδα ευάλωτων παιδιών στην Ελλάδα, πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης Lumos" που χρηματοδοτείται από τον Βρετανικό οργανισμό LUMOS Foundation προκηρύσσει μία θέση Επαγγελματία Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι το τέλος του έργου), με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου της ομάδας επιτόπιας παρέμβασης στην Μονάδα των Λεχαινών του Κ.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

1.       ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2.       ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel)

3.       ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών).

Έως 20 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 22/12/2016 ημέρα Πέμπτη έως 10/01/2017 ημέρα Τρίτη, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία» Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος) Τ.Κ. 11527, Υπόψη: κου Γ Νικολαΐδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich-mhsw.gr), στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε εδώ

 

 

Εκδήλωση στα πλαίσια της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (1-7 Νοεμβρίου)

 

Με την ευκαιρία της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (1-7 Νοεμβρίου) η A’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού-ΑΛΚΥΟΝΗ: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού, οργανώνουν εκδήλωση, την:

 

Πέμπτη 3/11/16, στο αμφιθέατρο του Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

 

Πρόγραμμα:

 

9.30 : Έναρξη εκδήλωσης

 

9.45 – 10.30 : Μητρικός Θηλασμός και παρατεταμένες αλλαγές στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Γ. Π. Χρούσος, Καθηγητής-Διευθυντής της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού.

 

10.30 – 11.00 : Ο ρόλος του Επαγγελματία Υγείας στην υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού. Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου, Διευθύντρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Υπεύθυνη του προγράμματος «ΑΛΚΥΟΝΗ: Εθνική Πρωτοβουλία Προώθησης του Μητρικού Θηλασμού».

 

11.00 – 11.30 : Μητρικός Θηλασμός: Ένα δικαίωμα του βρέφους. Μαρία-Αδαμαντία Μαλλιαρού, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού.

 

11.30 – 12.00 : Διαδικασία έναρξης και εδραίωσης του Μητρικού Θηλασμού. Φανή Πεχλιβάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής, ΑΤΕΙ Αθήνας, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Μητρικού Θηλασμού».

 

Πρόσκληση