ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.000€

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.000€

 

Αθήνα, 10/05/2016

Αριθμ. Πρωτ. : 2591

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) έχοντας υπόψη την με αριθμ. 190/19-01-2016 απόφαση  Δ.Ε για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και ορισμού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και την με αριθμ. 238/20-04-2016 απόφαση  Δ.Ε για την επικαιροποίηση της απόφασης ΔΕ 190/19-01-2016.

 

Προκηρύσσει

 

Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανάδοχου  για την παροχή υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δαπάνης (2.000,00€) δύο χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

 

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06/06/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00'  στα γραφεία μας Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος.

 

Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης  αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ)

 

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Ι.Υ.Π., Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 03/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση ιατρού-ακτινολόγου

   Αρ. Πρωτ.   1445

                                   Αθήνα 28/09/2015                                

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος       

 

Tο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ Π.), Ν Π Δ., σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (69/9/9/2015), προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας με σύμβαση έργου, μερικής απασχόλησης, διάρκειας τριών μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης:

 

Μία θέση Ιατρού-Ακτινολόγου για τον Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

-          Πτυχίο Ιατρικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου αλλοδαπού, ισότιμα αναγνωρισμένου

-          Τίτλος ειδικότητας Ακτινολογίας, με διετή (2) τουλάχιστον εμπειρία μετά την απόκτηση της ειδικότητας

-          Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος

-          Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

-          Ακτινολογική άδεια, την οποία θα διαθέσει για τη λειτουργία του απεικονιστικού εξοπλισμού του Τομέα.

-          Εμπειρία στο  χειρισμό οστικού πυκνομέτρου

-          Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Επιθυμητά προσόντα:

-          Προηγούμενη εμπειρία στην Παιδοακτινολογία

-          Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Ακτινολογίας

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα απασχολείται δύο 4ωρα/εβδομάδα (πρωινή ώρα) .

 

Αιτήσεις-βιογραφικά θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 25 Σεπτεμβρίου έως 15  Οκτωβρίου 2015 στη γραμματεία του Ι.Υ.Π. ή στο emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Για πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 2132037305 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ich.gr

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

 

ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVER) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Της Πράξης

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ»

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας δύο (2) εξυπηρετητών (server) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την ηλεκτρονική εφαρμογή e – ΕΣΑ ΚαΠα-Π στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών» με κωδικό ΟΠΣ πράξης 372071 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας θα ανέλθει έως το ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ως κριτήριο ανάθεσης - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται -, είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι από 05/05/2015 έως και 19/05/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30μ.μ. στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 κτίριο «Σπύρου Δοξιάδη» 1ος όροφος τις προσφορές τους

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/05/2015 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Φωκίδος 7  4ος όροφος Αθήνα, ΤΚ 11526.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 581 – 23/04/2015

 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών" ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό πατήστε εδώ για να δείτε την προκύρηξη

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (word)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Καρτέλα Υποψηφίου (excel)