03-06-2016 - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΩΝ – Αρ. Πρωτ. 2678/03.06.2016

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής  στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων για την υποστήριξη και την προώθηση του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Μαιώνμε σύμβαση μερικής απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν:

1.    ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που μπορείτε να βρείτε εδώ

2.    ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που μπορείτε να βρείτε εδώ

3.    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 06/06/2016 ημέρα Δευτέρα έως 20/06/2016 ημέρα Δευτέρα ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος), Τ.Κ. 11527, Υπόψη: κας Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου, Διευθύντριας Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.( http://www.ich.gr/el/ ) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7701557 (καθημερινές 9.00-15.00)

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τη βρείτε εδώ

 

26/05/2016 - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ LUMOS Αριθμ. Πρωτ. 2601

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος "Μελέτη για την φροντίδα ευάλωτων παιδιών στην Ελλάδα, πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης Lumos"  που χρηματοδοτείται από τον Βρετανικό οργανισμό LUMOS Foundation προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις  με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου της ομάδας επιτόπιας παρέμβασης στην Μονάδα των Λεχαινών του Κ.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας

 

1.    Μία θέση Λογοθεραπευτή (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών)

2.    Μία (1) θέση Ψυχολόγου (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών)

3.    Μία (1) θέση Βοηθού Φροντιστή Ατόμων με Αναπηρία (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης )

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

1.    ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που μπορείτε να βρείτε εδώ

2.    ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που μπορείτε να βρείτε εδώ

3.    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών). 

Έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 27/05/2016 ημέρα Παρασκευή έως 10/06/2016 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά

στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία» Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος) Τ.Κ. 11527, Υπόψη: κου Γ Νικολαΐδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich-mhsw.gr), στην ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π.( http://www.ich.gr/el/ ) και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα την βρείτε εδώ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.000€

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.000€

Αθήνα, 10/05/2016

Αριθμ. Πρωτ. : 2592

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) έχοντας υπόψη την με αριθμ. 191/19-01-2016 απόφαση  Δ.Ε για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και ορισμού επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Πρόχειρου Διαγωνισμού και την με αριθμ. 238/20-04-2016 απόφαση ΔΕ για την επικαιροποίηση της απόφασης 191/19-01-2016

 

Προκηρύσσει

 

Ανοικτό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανάδοχου  για την παροχή υπηρεσιών «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, για τις ανάγκες του Ι.Υ.Π.

 

  1. XPΟNOΣ ΚΑΙ TOΠOΣ ΔIΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06/06/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30' στα γραφεία μας Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος.

 

  1. ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ

 

Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (2.000,00 €) δύο χιλιάδες ευρώ

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί  στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήσετε εδώ)

 

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΙΥΠ, Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου1, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 03/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.000€

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.000€

 

Αθήνα, 10/05/2016

Αριθμ. Πρωτ. : 2591

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) έχοντας υπόψη την με αριθμ. 190/19-01-2016 απόφαση  Δ.Ε για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και ορισμού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και την με αριθμ. 238/20-04-2016 απόφαση  Δ.Ε για την επικαιροποίηση της απόφασης ΔΕ 190/19-01-2016.

 

Προκηρύσσει

 

Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανάδοχου  για την παροχή υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δαπάνης (2.000,00€) δύο χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

 

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06/06/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00'  στα γραφεία μας Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος.

 

Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης  αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ)

 

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Ι.Υ.Π., Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 03/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση ιατρού-ακτινολόγου

   Αρ. Πρωτ.   1445

                                   Αθήνα 28/09/2015                                

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος       

 

Tο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ Π.), Ν Π Δ., σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (69/9/9/2015), προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας με σύμβαση έργου, μερικής απασχόλησης, διάρκειας τριών μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης:

 

Μία θέση Ιατρού-Ακτινολόγου για τον Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

-          Πτυχίο Ιατρικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου αλλοδαπού, ισότιμα αναγνωρισμένου

-          Τίτλος ειδικότητας Ακτινολογίας, με διετή (2) τουλάχιστον εμπειρία μετά την απόκτηση της ειδικότητας

-          Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος

-          Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

-          Ακτινολογική άδεια, την οποία θα διαθέσει για τη λειτουργία του απεικονιστικού εξοπλισμού του Τομέα.

-          Εμπειρία στο  χειρισμό οστικού πυκνομέτρου

-          Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Επιθυμητά προσόντα:

-          Προηγούμενη εμπειρία στην Παιδοακτινολογία

-          Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Ακτινολογίας

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα απασχολείται δύο 4ωρα/εβδομάδα (πρωινή ώρα) .

 

Αιτήσεις-βιογραφικά θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 25 Σεπτεμβρίου έως 15  Οκτωβρίου 2015 στη γραμματεία του Ι.Υ.Π. ή στο emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Για πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 2132037305 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ich.gr

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

 

ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ