Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

         Αθήνα 26/2/2015

                                                                                                     Αρ. Πρωτ. 283

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής(368/3.2.2015), προκηρύσσει μία (1) θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

·  Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

·   Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) χρόνου σε αιμοληψίες νεογνών ηλικίας 10 ημερών και άνω .

·      Εμπειρία σε χρήση Βιοχημικών Αναλυτών.

·      Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

·      Γνώση χειρισμού Η/Υ (πιστοποιημένη).

Επιθυμητά προσόντα:

Θα ήταν επιθυμητό ο υποψήφιος να έχει επιτελέσει πτυχιακή που να σχετίζεται με Ενδοκρινολογία.

 Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και H/Y (τα σχετικά δικαιολογητικά θα ζητηθούν στην πορεία της αξιολόγησης) από 26/02/2015ημέρα Πέμπτη έως 9/03/2015 ημέρα Δευτέρα  ηλεκτρονικά στην διεύθυνση inchildh@otenet.gr ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κου Π. Γκιργκινούδη, Δ/ντή Δ/νσης Βιοχημικών Εργαστηρίων

 

Για την επιλογή του υποψηφίου και εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη η συμμετοχή στην οποία είναι υποχρεωτική με σκοπό την διερεύνηση της προσωπικότητας του. Το αποτέλεσμα της συνέντευξης θα συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα προσόντα . Η ημέρα και η ώρα της συνέντευξης θα ανακοινωθεί στον κάθε υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα τηλεφωνικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2132037342 (12:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π. (www.ich.gr)

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 165 – 30/01/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι.Υ.Π. ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

 

Το έργο περιλαμβάνει τον καθαρισμό των γραφείων, εργαστηρίων, χώρων υγιεινής συνολικού εμβαδού 920 τ.μ., εκ των οποίων τα 500 τ.μ. περίπου αποτελούν εργαστήρια.

Οι χώροι αυτοί στεγάζονται σε τρία διαφορετικά κτίρια τα εξής:

  • Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11526. Σύνολο χώρων  657 τετραγωνικών μέτρων
  • Φωκίδος 7, Αθήνα ΤΚ 11527 4ος όροφος. Σύνολο χώρων  135 τετραγωνικών μέτρων
  • Μεσογείων 38-40, Αθήνα ΤΚ 11527 2ος όροφος. Σύνολο χώρων  128 τετραγωνικών μέτρων

 

Ο καθαρισμός όλων των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ι.Υ.Π. θα είναι καθημερινός, κάθε εργάσιμη ημέρα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές καθαρισμού στην προκήρυξη.

Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να φροντίζει για την καθημερινή καθαριότητα και των τριών χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ι.Υ.Π. με τουλάχιστον μία 8ωρη παρουσία καθαριστή/στριας (το οχταωρο αυτό μπορεί να μοιράζεται στους 3 χωρους) και τουλάχιστον ένας/μία επιπλέον καθαριστής/στρια από τις 13:30 – 17:30 για τους χώρους των εργαστηρίων (στο κεντρικό κτίριο του Ι.Υ.Π. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1)

 

Όλα τα υλικά καθαριότητας και οι σάκοι απορριμμάτων και τα κρεμοσάπουνα και τα χαρτιά υγείας, αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου.

Το πλήθος των W.C. που χρήζουν καθαριότητας είναι όπως παρακάτω:

 

  • Στην Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα υπάρχουν 2 WC
  • Φωκίδος 7, Αθήνα ΤΚ 11527 4ος όροφος υπάρχουν 2 WC
  • Μεσογείων 38-40, Αθήνα ΤΚ 11527 2ος όροφος υπάρχουν 2 WC

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.000,00€

 

 

Αθήνα, 30/01/2015

Αριθμ. Πρωτ. : 165

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργειαπρόχειρουμειοδοτικούδιαγωνισμούμεκριτήριοαξιολόγησης-κατακύρωσηςτηχαμηλότερητιμήγια τηνεπιλογή αναδόχουπουθα αναλάβει τον καθαρισμό χώρων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σύμφωναμε τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονταιστο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριάντα δύο χιλιάδων ΕΥΡΩ, (32.000 ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 % και κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

 

Στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών της παρούσας παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (Καθαρή αξία 26.016,26 ΦΠΑ 23% 5.983,74)

 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από 02/02/2015 μέχρι και 27/02/2015 ώρα 14:00

Αποσφράγιση προσφορών: 04/03/2015 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 μμ στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 κτίριο «Σπύρου Δοξιάδη» 1ος όροφος

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (PDFfile)

 

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας και εμπορικής διαχείρισης

 

ΘέμαΕπαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και λειτουργία τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας την εμπορική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) έχοντας υπόψη

  1. Την απόφαση ΔΕ 352-12/01/2015 με θέμα: «Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών  για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας την Εμπορική Διαχείριση και Λογιστική Παρακολούθηση».
  2. Την  «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση ποσού ύψους 10.000,00 ευρώ» με ΑΔΑ 6ΛΝΘ469ΗΣ3-ΠΣΘ
  3. Τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός σύγχρονου ΣυστήματοςΔιαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού προκειμένου η Διεύθυνση Προσωπικού να διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο υπαλλήλων και να εναρμονιστεί με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών Ν.3845/2010 και Ν.3870/2010. Να τηρεί ο φορέας μας εμπορική παρακολούθηση της αποθήκης μας, την λογιστική παρακολούθηση την τήρηση μητρώου δεσμεύσεων και αναρτήσεων αποφάσεων στη Διαύγεια. Τέλος την δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου

 

 

 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό πατήστε εδώ

Ρεκλείτης Αλέξανδρος

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας και εμπορικής διαχείρισης

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και λειτουργία τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας την εμπορική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση 

 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό πατήστε εδω

 

Ρεκλείτης Αλέξανδρος

ΙνστιτούτοΥγείας του Παιδιού

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  αφορά την με αριθμ πρωτ 2865-18/11/2014 «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και λειτουργία τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας την εμπορική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση»

 

Σε συνέχεια της με αριθμ. Πρωτ. 2865 – 18/11/2014 «πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και λειτουργία τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας την εμπορική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση» παρατίθεται η παρακάτω προσθήκη:

 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης Προσφορών

 

Ως κριτήριο ανάθεσης - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται -, είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.