ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Alliance for children on the move: Standard Operating Procedures for Guardians» - ASOP4G [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G], το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020), προκηρύσσει μία θέση Επιστήμονα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών πλήρους απασχόλησης (πενθήμερο 8ωρο, σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), διάρκειας ενός (1) έτους.

 

Λήψη  αρχείων :

 

Θέσης προκήρυξης (αρχείο pdf)

 

Αίτηση υποψηφίου (αρχείο word)

 

Καρτέλα Υποψηφίου (αρχείο excel)

 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στο “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 (Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο θα αναπτυχθεί για τα εργαστήρια του Ι.Υ.Π. θα πρέπει να είναι συμβατό και με τις απαιτήσεις του ISO 15189:2012 «Medical laboratories-Requirements for quality and competence» , ώστε να είναι εφικτή, σε επόμενο στάδιο, η διαπίστευση των εργαστηριακών υποδομών του Ινστιτούτου).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη (pdf)

 

Πατήστε εδώ για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ (word)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ: "ΑΛΚΥΟΝΗ"

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων για την υποστήριξη και την προώθηση του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα προκηρύσσει μία (1) θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (σύμβαση ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους

 

 

 

Λήψη  αρχείων :

 

Θέσης προκήρυξης (αρχείο pdf)

Αίτηση υποψηφίου (αρχείο word)

Καρτέλα Υποψηφίου (αρχείο excel)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Παιδιάτρου μερικής απασχόλησης

H Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων για την υποστήριξη και την προώθηση του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα ανακοινώνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Παιδιάτρου μερικής απασχόλησης (5νθημερο-4ωρο) διάρκειας ενός (1) έτους.

 

Προκήρυξη θέσης

 

Καρτέλα υποψηφίου

 

Αίτηση Προκήρυξης

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

1048/2017 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό των γραφείων, εργαστηρίων, και κοινόχρηστων χώρων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για ένα (1) έτος.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως), στη διεύθυνση:

Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11526, Γραμματεία ΙΥΠ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Τετάρτη, 29/11/2017 και ώρα 14:00

Η αποσφράγιση των υποβαλλόμενων προσφορών θα διενεργηθεί την Παρασκευή 01/12/2017 και ώρα 11:00, σε μία δημόσια συνεδρίαση στην έδρα του Ι.Υ.Π.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Ρεκλείτη, στο τηλέφωνο 2132037301 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στον κ. Π. Κότσαλο στο τηλέφωνο 2132037305 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Λόγω κωλύματος, η ημερομηνία αποσφράγισης των υποβαλλόμενων προσφορών θα διενεργηθεί   την  Δευτέρα 04/12/2017 και ώρα 11.00

 

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους :

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ