ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

«Υπηρεσίες κάλυψης τεχνικής υποστήριξης οργάνων και συσκευών της Δ/νσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Π.Ε.Ν.) του Ι.Υ.Π. για το μηχάνημα αυτοματοποιημένου Νεογνικού Ελέγχου GSP της εταιρείας Perkin Elmer για 12 μήνες» (CPV: 50421000-2) Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.840,00€ (Καθαρή αξία 16.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 3.840,00), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Για την περιγραφη του Διαγωνισμού πιέστε εδώ

Για να συμπληρώσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης πιέστε εδώ

ΑΔΑ 6ΖΒΟ469ΗΣ3-1Φ9. "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ GDPR "

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)» (CPV: 79417000-0) Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.800,00€ (20.000,00 πλέον Φπα 24% 4.480,00). Με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

 

Για την περιγραφή του Διαγωνισμού πιέστε εδώ

Για να συμπληρώσετε το Tυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης πιέστε εδώ
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προκηρύσσει  μία θέση ΠΕ Διαιτολόγου με ιδιαίτερη γνώση/εξειδίκευση στα Ενδογενή Μεταβολικά Νοσήματα (Φαινυλκετονουρία, Γαλακτοζαιμία ανεπάρκεια του ερυθροκυτταρικού ενζύμου G6PD κλπ) για την συμβουλευτική νεογνών, παιδιών και εφήβων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 12 μηνών με την δυνατότητα επέκτασης έως 24 μηνών, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο).
 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

Προκύρηξη πιέστε εδώ

Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ

ΑΔΑ: ΩΒΓ6469ΗΣ3-8ΗΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Τεχνολόγου - Ακτινολόγου

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων στα πλαίσια της ανάγκης κλινικό-εργαστηριακής διερεύνησης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και παρακολούθησης παιδιών με μεταβολικά προβλήματα των οστών  και έχοντας υπόψη την απόφαση Δ.Ε. 735 – 18/11/2019 για την έγκριση επανα-προκήρυξης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου με Σύμβαση Έργου μερικής απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής αμοιβής 3.600 ευρώ, προκηρύσσει :

 

Μία θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου  για εργασία στο αντικείμενο της μέτρησης οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA μερικής απασχόλησης ένα 8ωρο την εβδομάδα, διάρκειας ενός (1) έτους με Σύμβαση Έργου

 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

 Επαναπροκύρηξη πιέστε εδώ

 Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ

796/2019 “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 

 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό των γραφείων, εργαστηρίων, και κοινόχρηστων χώρων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για ένα (1) έτος.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως), στη διεύθυνση:

Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11526, Γραμματεία ΙΥΠ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Τετάρτη, 09/10/2019 και ώρα 14:00 με την ένδειξη «Καθαρισμός των γραφείων, εργαστηρίων, και κοινόχρηστων χώρων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για ένα έτος».

 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει στην παραπάνω διεύθυνση μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών, στα τηλέφωνα : 2132037301, 2132037370 ή στα email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε:

 

Προκύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού (Πιέστε εδώ)

 

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης- ΤΕΥΔ (Πιέστε εδώ)

 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (Πιέστε εδώ)